Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri

6102 sayılı Türk Ticaret  Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her  tacirin    ticari  defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve  alacak  ilişkilerini  ve  her  hesap  dönemi  içinde  elde  edilen  neticeleri,  bu  Kanuna  göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile diğer defterlerin açılış onayları,  kuruluş sırasın da  ve  kullanılmaya  başlanmadan önce  noter  tarafından yapılmaktadır.

Bu  defterlerin  izleyen  faaliyet  dönemlerindeki  açılış onayları,  defterlerin  kullanılacağı faaliyet  döneminin  ilk  ayından önceki  ayın  sonuna  kadar  notere  yaptırılmakta,  pay defteri ile  genel  kurul  toplantı ve  müzakere  defteri yeterli  yaprakları bulunmak  kaydıyla  izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilmektedir.

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılmak zorundadır.

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve kapanışında noter onayı aranılmamaktadır(1).

19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN  TEBLİĞ’in  11/4’üncü fıkrasına  göre;limited  şirketlerde  müdür  veya  müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu  karar  defterinin  tutulması  halinde  açılış  ve  kapanış  onayları  dahil  olmak  üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanmaktadır.

Yönetim  kurulu  karar  defterinin,  izleyen  hesap  döneminin  birinci  ayının  sonuna  kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

Buna  göre, anonim  şirketler  ile  kooperatiflerde  yönetim  kurulunun,  sermayesi  paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defter olarak tanımlanan Yönetim Kurulu Karar Defterinin 31 Ocak 2020 Cuma gününe kadar kapanış tasdikinin yaptırılması  gerekmektedir.Yine  tutulması  halinde limited  şirketlerde “müdürler kurulu karar defteri”nin kapanış tasdikinin aynı tarihe kadar yaptırılması gerekmektedir.

Vergi  Usul  Kanunu’nun  13’üncü ve 15’inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilir.

Türk  Ticaret  Kanunu’nun  562/1-c  bendine  göre;  Kanunun 64’üncü  maddenin üçüncü fıkrası ve uyarınca  gerekli  onayları  yaptırmayanlara 30/3/2005  tarihli  ve  5326  sayılı Kanunun  17/7 maddesi  hükmü  de  dikkate  alınarak(2) 2020 yılı  için 9,387 TL idari  para cezası uygulanması öngörülmektedir.

——————————————————————

1  Bu durumda gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalarken, tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili gelir  veya  kurumlar  vergisi  beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylamaktadırlar.
2  30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun17/7 maddesi hükmü aşağıdaki gibidir. 

“(7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.”