Yeni Tecil Faizi Oranı

30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)” ile yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 30/12/2019 tarihinden itibaren yıllık %15’e indirilmiştir.

Buna göre, 30/12/2019 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 29/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geçerli olan oranda, 30/12/2019 tarihinden itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.
 • Tecil ancak borçlunun yazılı başvurusu üzerine yapılabilmektedir. Borçlarının tecil ve taksitlendirilmesini talep eden borçluların, “Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu” ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu form, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer almaktadır.
 • Tecil, talep edilmesi halinde alacaklı kamu idaresi veya tahsil dairesi tarafından zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken bir işlem değildir. Alacaklı idare, zamanında ödenmeyen kamu alacağı için icra takibine başlama veya icrayı devam ettirme halinde borçlunun çok zor durumda kalacağını öngörür ve takdir ederse, yasal düzenleme çerçevesinde alacağını tecil edebilir ve taksitlendirebilir.
 • Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların “çok zor durumda” olup olmadıklarının tespitinde, likidite oranı kullanılmakta ve bu oran sonucunda tespit edilen çok zor durum derecesine uygun olarak tecil süresi belirlenmektedir. Bilanço esasına göre defter tutan borçluların çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak formül aşağıdaki gibidir:
Likidite Oranı = (Dönen Varlıklar- Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

– Likidite oranının 1’den büyük olması durumunda borç tecil edilmemektedir.

– Likidite oranının 1 veya 1’den küçük ve 0,5’den büyük olması durumunda 12 aya kadar tecil yapılabilmektedir.

– Likidite oranının 0,5 veya 0,5’den küçük olması durumunda ise borçlar 24 aya kadar tecil edilebilmektedir.

 • Tecil kural olarak teminat gösterilmiş olmak şartıyla yapılabilmektedir. Ancak borçlunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 50.000 lirayı geçmemesi halinde teminat şartı aranmamaktadır. Bu tutarın üzerindeki borçların tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 50.000 lirayı aşan kısmın yarısıdır.
 • Herhangi bir haciz uygulaması olmadan tecil edilen borçlar için alınan teminatlar; tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler sonucunda kalan tecilli borç tutarının, zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda yapılan ödemeler nispetinde ve bölünebilir nitelikte olması şartıyla iade edilmektedir.
 • Tecil faizi oranı yıllık olarak belirlenmekte, basit faiz usulü kullanılarak başvuru tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için ödenecek taksit tutarları üzerinden hesaplanmaktadır.
 • Tecil faizinin hesaplanmasında kullanılan basit faiz usulü formülü aşağıdaki gibidir:
Tecil Faizi = (Taksit Tutarı x Yıllık Tecil Faizi Oranı x Gün Sayısı) / 36.000
 • Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunanların, tecil edilen borçlarını taksit ödeme sürelerinden önce ödemesi mümkündür. Bu durumda, erken ödenen tutara, tecil müracaat tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için tecil faizi hesaplanır.
 • Tecil ve taksitlendirilmiş borçlar çeşitli nedenlerde tecil şartlarına uygun olarak ödenemeyebilir. Bu durumda, tecil ihlal edilmiş sayılmaktadır. Tecil şartlarını ihlal edenlerin, tecilin geçerli sayılması için tecile yetkili makamlara yapacakları başvuru üzerine bu makamlarca gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra tecilin geçerli sayılmasına karar verilebilir.
 • Tecil şartlarının ihlal edilmiş olması, gerekli şartların oluşmuş olması halinde daha önce tecil edilmiş olan alacağın yeniden tecil edilmesine engel değildir.
 • Tecil edilen borç tutarının % 10’u ödenmedikçe borçluya, ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazı verilmemektedir.
 • Aşağıdaki vergiler tecil edilmemektedir:

–  Geçici Vergi

–  Özel Tüketim Vergisi

–  Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

–  Özel İletişim Vergisi

–  Harçlar.

Katma değer vergisi borçları, 2016/2 sayılı Tahsilat İç Genelgesinde belirlenen koşullar ve sınırlar çerçevesinde tecil edilebilmektedir.

 

Dönemler İtibariyle Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları

GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI ORANLARI
Dönem BKK/Cumhurbaşkanlığı Kararı Oran (%)
Tarih No
12.11.2003 – 01.03.2005 03.11.2003 2003/6345 4
02.03.2005 – 20.04.2006 23.02.2005 2005/8551 3
21.04.2006 – 18.11.2009 03.04.2006 2006/10302 2,5
19.11.2009 – 18.10.2010 02.11.2009 2009/15565 1,95
19.10.2010 – 04.09.2018 12.10.2010 2010/965 1,40
05.09.2018 – 30.06.2019 04.09.2018 62 2
01.07.2019 – 01.10.2019 29.06.2019 1266 2,5
02.10.2019 – 29.12.2019 01.10.2019 1592 2
30.12.2019 – 30.12.2019 1947 1,6

 

 Dönemler İtibariyle Tecil Faizi Oranları

TECİL FAİZİ ORANLARI
Dönem Oran (Yıllık %) Yasal Düzenleme
04.03.2005 – 27.04.2006 30,00 434 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği
28.04.2006 – 20.11.2009 24,00 438 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği
21.11.2009 – 20.10.2010 19,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 1
21.10.2010 – 05.09.2018 12,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 2
06.09.2018 – 24.10.2019 22,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 3
24.10.2019 –29.12.2019 19,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 4
30.12.2019 – 15,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 5

İ