Yeni Gecikme Zammı Oranı

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında, amme alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %2 oranında gecikme zammı tatbik olunacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

30/12/2019 tarihli  ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı  oranı  her  ay  için  ayrı  ayrı  uygulanmak  üzere  %1,6 olarak  belirlenmiştir.Bu kapsamda tahsilatı SGK tarafından yapılan damga vergisinin geç ödenmesi halinde de bu kanun hükmü uygulanmaktadır.

Yine,   6111,      6552,   6736,  7020    ve  7143  sayılı  yapılandırma  kanunlarına  göre; “yapılandırma anlaşmalarına göre  ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi 31.12.2019/196-2 hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma kanunlarından yararlandırılır.” hükmü  amirdir. Buna  göre,  yapılandırma  anlaşmalarına  göre 30/12/2019   tarihinden itibaren,

Taksitli ödemenin seçilmesi halinde, her yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen 2 ve daha az taksitin,  son taksiti  izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde  her ay ve kesri için uygulanacak geç ödeme zammı aylık  %2 den aylık % 1,6 ya düşürülmüştür.

Sosyal  Güvenlik  Mevzuatına  göre  prim  alacaklarına  uygulanan  gecikme  cezası  ve gecikme  zammı  uygulaması  6183  sayılı  yasaya  göre  değil  5510  sayılı  Kanunun  89. Maddesine göre belirlenmektedir.

5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinde “Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.” Buna göre prim ve diğer alacakların geç ödenmesi halinde ilk üç ay için % 2 oranında gecikme cezası, diğer aylar içinde DİBS faiz oranlarına göre gecikme zammı uygulanmaktadır.