29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 522 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE NO KONUSU 2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104 İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3.600
3-İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 3.600-360.000
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 360.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115 Tahakkuktan vazgeçme 43
MADDE 153/A Teminat tutan 150.000
MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1-Yıllık;
– Alış tutarı 300.000
– Satış tutarı 420.000
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı 150.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 300.000
MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 1.500
MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 4,30
MADDE 313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 1.500
MADDE 343 En az ceza haddi
– Damga vergisinde 19
– Diğer vergilerde 38
MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler 240
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 140
3- İkinci sınıf tüccarlar 70
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 32
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 19
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 9
II nci derece usulsüzlükler 130
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70
3 – İkinci sınıf tüccarlar 32
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5
MADDE NO KONUSU 2021 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 380
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 190.000
2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 380
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 19.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 190.000
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 380
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 9.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 450
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.400
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 280.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.900
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.400
MADDE 355 b) Damga Vergisinde
– Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 3,10
MÜKERRER Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
MADDE 355
86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.300
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 650
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.500
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 760
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 390
– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.900.000
MADDE 370 İzaha davet  
– Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı 109.000

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)

Tebliğ Ekleri İçin Tıklayınız