Uzaktan Çalışmanın Usul ve Esasları

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine 6/5/2016 tarih ve 6715/2 madde ile eklenen hükümle uzaktan çalışmaya ilişkin yasal alt yapı oluşturulmasına rağmen bu zaman kadar buna ilişkin ikincil mevzuat açıklanmamıştır. İlgili mevzuat bölümünde belirtilen yönetmelikle konunun usul ve esasları açıklanmıştır. Ancak yine de uzaktan çalışmanın özellikle sosyal güvenlik  ve  vergi  mevzuatı  yönüyle de  ilişkisi ileriki zamanlarda  gündeme  gelecektir. Aşağıda uzaktan çalışmanın usul ve esasları maddeler halinde açıklanmıştır.

1) Yönetmeliğe göre uzaktan çalışma;” Personelin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.” şeklinde  tanımlanmıştır.  Burada  işyeri  dışında  yerine  getirme  kavramı kullanılmaktadır. 5510 sayılı SGK Kanununda 11’inci maddesinde işyeri, sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla sosyal güvenlik mevzuatına göre sigortalının uzaktan çalışma şeklinde işini yaptığı her yer işyeri sayılmaktadır. Yönetmelikteki işyeri kavramından ana işin yapıldığı yer anlamı çıkarılmalıdır.

2) Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmalıdır.  Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır.

3) Uzaktan  çalışmanın  yapılacağı  mekân  ile  ilgili  düzenlemeler  iş  yapılmaya başlamadan önce tamamlanmalıdır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenir.

4) Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçları iş sözleşmesinde aksi  kararlaştırılmamışsa  işveren  tarafından  sağlanmalıdır.  İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten işaraçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilir. İşçiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından  işçi  özlük  dosyasında  saklanır.  İş  araçlarının  listesi,  iş  sözleşmesi içerisinde veya sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak düzenlenirse ayrıca yazılı belge düzenlenmesi şartı aranmaz.

5) Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. Mevzuatta  öngörülen  sınırlamalara  bağlı  kalmak  koşuluyla  taraflarca  çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

6) İşveren;  uzaktan  çalışanı,  işyerine  ve  yaptığı  işe  dair  verilerin  korunması  ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almalıdır.  İşveren, korunması gereken verinin tanım ve kapsamını sözleşmede belirlemelidir. Verilerin korunması amacıyla işveren  tarafından  belirlenen işletme  kurallarına  uzaktan  çalışanın  uyması zorunludur.

7) İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri  hususunda  çalışanı  bilgilendirmekle,  gerekli  eğitimi  vermekle,  sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. Bu madde gereği, uzaktan çalışmanın yapıldığı yer sosyal güvenlik mevzuatına göre işyeri sayıldığından, uzaktan çalışmanın yapıldığı yerde yani işyerinde iş kazası meydana gelmesi veya sigortalının meslek hastalığına yakalanması halinde işverenin kusurlu bulunmaması için uzaktan çalışma yapan sanki ana işyerinde çalışıyor gibi işin gereği olarak bütün iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir.

8) Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz. Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik  açısından  stratejik  önemi  haiz  birim,  proje,  tesis  veya  hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenir.

9) İş  ilişkisi  doğrudan  uzaktan  çalışma  sözleşmesi  ile  kurulabilir  veya  hâlihazırda işyerinde  çalışan  işçinin  iş  sözleşmesi,  işçinin  ve  işverenin  anlaşması  halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir. Personel, uzaktan çalışma isteğini yazılı olarak işverene bildirir, işveren de bu talebi değerlendirerek kararını 30 gün içinde yazılı olarak personele bildirmek zorundadır. Talebin kabul edilmesi halinde iş sözleşmesi düzenlenir. Uzaktan çalışma yapan personel  normal  çalışma  düzenine  dönmek  isterse  aynı  usulle  tekrar  işverene başvurmalıdır. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirir. Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya  bir  bölümünde  uygulanacak  olması  halinde  uzaktan  çalışmaya  geçiş  için personelin talebi veya onayı aranmaz.

 

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği