2020 Takvim Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.352)
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE İKİNCİ DERECE
2020 2020
1-Sermaye Şirketleri 220,00 TL 120,00 TL
2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 130,00 TL 67,00 TL
3- İkinci sınıf tüccarlar 67,00 TL 30,00 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 30,00 TL 18,00 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 18,00 TL 8,50 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 8,50 TL 4,70 TL

 

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.353 / Mük.Md. 355)

2020

VUK  MADDE  

TL

353/1 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 350 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 350
353/1 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 180.000
353/2 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 290 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir. 350
353/2 Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 18.000
353/2 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 180.000
353/3 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere, (350/5 = 70) 70
353/4 Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 350
353/6 Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 8.500
353/7 Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 420
353/8 Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine  getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.300
353/8 Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 260.000
353/9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.800
353/10 VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi  adına 1.300
VUK MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 , Mükerrer 257 ,107/A ve 370. Maddeler  hükmüne uymayanlar için ceza
Mük.Mad.355/1 Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.300
Mük.Mad.355/2 İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.200
Mük.Mad.355/3  Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 600
Mük.Mad.355 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.800.000
VUK 107/A MADDESİNDEKİ ZORUNLULAĞA UYMAYANLARA KESİLECEK ÖZ.US.CEZASI  
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700
Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 360
MADDE 370  İZAHA DAVET Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 70.00 Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. 70.000