Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2022 Yılı için Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

25 Ocak 2022

2022 Yılı için Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 1/9/2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 79 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun “Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti, İlanı ve Kesinleşmesi” başlıklı mükerrer 49/a maddesinde “Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca, emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 79 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:79 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:79 Tebliğ Eki  

Read more