Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi

21 Şubat 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi   193  sayılı  Gelir  Vergisi  Kanunu’nun  41’inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (9)  numaralı bendinde; Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzereCumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının gider olarak indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Read more