T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 63611781-130[11-2019/12]-E.21256

Tarih: 12.08.2020

Konu: Stoktan ihraç kayıtlı teslim

İlgi: 02/09/2019 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz..

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; Şirketinizin 31.12.2018 tarihli bilançosunda kayıtlı olarak stokta bulunan 1.557.253,83 TL tutarındaki 6252 ton blok mermerin, ülke ve dünya pazarındaki olumsuzluklar nedeniyle satışının yapılamadığı gerekçesiyle geçici tatil (üretime ara verme) talebi ile Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu, bu nedenle 14.5.2019 tarihinde süresi dolan 2.5.2017 tarih ve … sayılı Kapasite Raporunun yenilenmediği, söz konusu kapasite raporunda yer alan belirlemelere uygun olarak üretiminin yapıldığı belirtilen bu malların stokta kayıtlı miktarla sınırlı olarak, kapasite raporunun geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten sonra (2019/Ağustos) ihraç kayıtlı olarak tesliminin yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV’nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması” başlıklı (II/A-8.) bölümünde yer alan;

-“Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar” alt başlıklı (8.3.) ayrımında;

“Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.

İmalatçının;

– Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

– İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

– Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,

gerekmektedir.

Bu şartlara sahip olan imalatçılarca, ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim edilen dönemde ve bir defa olmak üzere “imalatçı belgesi” ve ilgili meslek odasına üyelik belgesinin birer örneği, ilgili dönem KDV beyannamesinin verilme süresine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir.

İmalatçı niteliğindeki değişiklikler ve imalatçı niteliğinin kaybedilmesi halleri ayrıca vergi dairesine bildirilir.…”,

-“Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini” alt başlıklı (8.5.) ayrımında;

“…İhraç kaydıyla mal teslimlerine ait beyan edilen ve tecil edilen KDV, ihracata konu malın süresi içinde ihraç edildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla terkin edilir.

Terkin işleminin yapılabilmesi için, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesi veya listesinin ihraç kaydıyla satış faturaları ile birlikte vergi dairesine ibraz edilmesi gerekir.…”

açıklamaları yapılmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 14.5.2019 tarihinde süresi dolan kapasite raporunda yer alan belirlemelere uygun olarak üretiminin yapıldığı belirtilen söz konusu malların, stokta kayıtlı miktarla sınırlı olarak, kapasite raporunun geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten sonra Şirketiniz tarafından ihraç kayıtlı olarak satışı, bahse konusu malların üretiminin yapıldığı dönemde imalatçı sayılmanın koşullarının sağlanması şartıyla mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.