Danıştay 3. Daire
Tarih    : 25.02.2019
Esas No : 2015/10486
Karar No  : 2019/1298

VUK Md. 93, 94

ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN ŞİRKETİN BİLİNEN ADRESLERİNE TEBLİĞ EDİLMEDEN DOĞRUDAN ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İKAMETGAH ADRESİNE TEBLİĞ EDİLMESİ

Asıl borçlu şirket adına düzenlenen ödeme emrinin, şirketin bilinen adreslerine tebliği yoluna gidilmeden doğrudan şirket müdürü olduğu belirtilen davacının ikametgah adresine tebliğinin, tebliğ usulüne uygun düşmediği hk.

İstemin Özeti: Davacı adına, … Elektrik Aydınlatma İnş. Taşımacılık Tur. Eml. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 2008 ve 2009 yıllarının muhtelif dönemlerine ait katma değer vergisi, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve özel usulsüzlük cezasından oluşan amme alacağının tahsili amacıyla şirket ortağı sıfatıyla düzenlenen 24.12.2014 tarih ve 188 takip numaralı ödeme emrinin, 2009 yılına ait kamu alacaklarına ilişkin kısmının iptali istemiyle dava açılmış, Vergi Mahkemesi kararıyla; asıl borçlu şirket tüzel kişiliği adına düzenlenen ödeme emri, şirket adına herhangi bir işlem yapma yetkisi bulunmayan .. .’a tebliğ edildiğinden şirket hakkında yapılan takibatın henüz kesinleşmediği gerekçesiyle ödeme emrinin dava konusu edilen kısmı iptal edilmiştir.

Asıl borçlu şirket adına düzenlenen ödeme emrinin şirket kanuni temsilcisine tebliğ edildiği, malvarlığı araştırmasında şirket adına kayıtlı gayrimenkulün bulunmadığı, malvarlığı araştırmasında tespit edilen beş adet aracın kayıtlarında ise birçok haciz, rehin ve ihtiyati haciz takyidatlarının bulunduğu, amme alacağının asıl borçlu şirketten tahsil edilemeyeceğinin ortaya konulması sebebiyle davacı adına ortak sıfatıyla düzenlenen ödeme emrinin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek Vergi Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

Karar: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 93. maddesinin 1. fıkrasında, tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazıların adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmuhaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edileceği, “Tebliğ Yapılacak Kimseler” başlıklı 94. maddesinin 2. fıkrasında, tüzelkişilere yapılacak tebliğin, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine yapılacağı, tüzelkişilerin müteaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılmasının kafi olduğu; 3. fıkrasında tebliğin, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgah adresinde bulunanlardan veya iş yerlerinde memur ya da müstahdemlerinden birine yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Tüzel kişileri ilgilendiren vergilendirmeye ilişkin vesikaların öncelikle şirketin bilinen adresinde ve madde metninde sayılan yetkili kişilere tebliği yoluna gidilmesi, ilgilinin adreste bulunamaması veya adresin boş ve kapalı olduğu hususlarının tespit edilmesi durumunda, kanundaki usule uyularak tebliğin tamamlanması gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda, asıl borçlu şirket adına düzenlenen ödeme emrinin şirketin bilinen adreslerinde tebliği yoluna gidilmeden doğrudan şirket müdürü olduğundan bahisle davacının ikametgah adresinde tebliğ edildiği anlaşıldığından, kamu alacağının, asıl borçlu şirket yönünden usulüne uygun olarak kesinleştiğinden bahsedilemeyeceğinden, ödeme emrini yazılı gerekçeyle iptal eden Mahkeme kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle; Vergi Mahkemesinin kararına yöneltilen temyiz isteminin reddine, 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi(*).

(*)         KARŞI OY: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 3. maddesinde, “tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı”, amme borçlusunun haczedilen malvarlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen değerlerin amme alacağını karşılamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerinin herhangi bir aşamasında amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacakları şeklinde tanımlanmış, aynı Kanun’un 35. maddesinde, “Limited Şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereği takibe tabi tutulurlar.” hükmü öngörülmüş, 55. maddesinin 1. fıkrasında ise amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 15 gün içinde borçlarını ödemeleri hususunun bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı belirtilmiştir.

             Davacının ortağı olduğu şirketin vergi borçları nedeniyle adına düzenlenen ödeme emriyle takip edildiği olayda, amme alacağının, asıl borçlu şirket hakkında yurt çapında yapılan malvarlığı araştırması sonucunda borcu karşılayacak malvarlığı bulunmayan şirket tüzelkişiliğinden tahsiline çalışılmasının sonuç doğurmayacağı anlaşıldığından, şirketten tahsiline olanak bulunmayan kamu alacaklarının ilgili olduğu döneme ortak olduğu ihtilafsız olan davacıdan tahsili yoluna gidilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, yazılı gerekçeyle dava konusu ödeme emrini iptal eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyuyla Daire kararına katılmıyorum.