Özellikle  şubat  aylarında  SGK’  ya  bildirilecek  prim  ödeme  ve  eksik  gün  sayılarının hesabında tereddütler yaşanmaktadır. Bu konuya ilgili mevzuat bölümünde belirtilen SGK genelgesinde açıklık getirilmiştir. Bu kapsamda SGK’ ya bildirilecek prim ödeme ve eksik gün sayılarının hesabı aşağıda örnekleriyle birlikte açıklanmıştır.

A- Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç  gün  olduğuna  bakılmaksızın  (ay/dönemin  28,  29,  30  veya  31  gün  çektiği  üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak hesap edilir.

Örnek 1: (A) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 2021/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2021/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, şubat ayının 28 veya 29 gün olduğu üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak hesap edilir.

B-Ay/dönem  içinde  işe  başlayan  sigortalıların  prim  ödeme  gün  sayılarının hesaplanması

Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesap edilir.

Örnek 2: (B)sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 03/02/2021 tarihinde işe başladığı ve  işe  başladığı  tarihten  itibaren  ayın  kalan  günlerinin  tamamı  için  ücret  almaya  hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2021/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 28-2=26gün olarak, eksik gün sayısı ise 0gün olarak hesap edilir.

C-Ay/dönem  içinde  işten  ayrılan  sigortalıların  prim  ödeme  gün  sayılarının hesaplanması

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesap edilir.

Örnek 3: (C) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/2/2021 tarihine kadar çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2021/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 gün, eksik gün sayısı ise 0 gün olarak hesap edilir.

D-İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek 4:(D) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 18/1/2021tarihinde işe başlayıp 29/1/2021 tarihinde  işten  ayrıldığı  ve  işe  başlayıp  ayrıldığı  sürelerin  tamamı  için  ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2021/Ocak ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 12 gün, eksik gün sayısı ise 0 gün olarak hesap edilir.

E-Ay/dönem  içinde  bazı  günlerde  çalışmamış  ve  çalışmadığı  günler  için  ücret almamış sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

(E).1. Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz  izin, kısa  çalışmagibi)  ay/dönemin  bazı  günlerinde  çalışmayan  ve  çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki  gün  sayısından,  ücret  almaya  hak  kazanılmamış  gün  sayısı  çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek 5: Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan (E) sigortalısının, 2021/Şubat ayında kısa çalışmadan dolayı hiç çalışmadığı varsayıldığında, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının hiç çalışmamış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2021/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 0 gün, eksik gün sayısı ise 28-0=28 gün olarak hesap edilir.

E.2. Ay/dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün  sayısı,  işten  ayrıldığı  tarihten  sonraki  gün  sayısı  ve  ücret  alınmayan  gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesap edilir.

Örnek 6: Özel sektöre ait bir işyerinde 11/1/2021 tarihinde işe başlamış olan sigortalının, 2021/Ocak ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatli bulunduğu ve hak kazanılmış hafta  tatili  dışında  söz  konusu  ayın  diğer  günlerinin  tamamında  çalışmış  olduğu varsayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 31 -10-3 = 18 gün, eksik gün sayısı ise 3gün olarak hesap edilir.

F-İşverenlerce SGK’ dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatli oldukları süreler için ücret ödenmesi halinde prim ödeme gün sayısının hesaplanması

İşverenlerce SGK’  dan geçici  iş  göremezlik  ödeneği  alan  sigortalılara, SGK  tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya SGK tarafından ödenen  geçici  iş  göremezlik  ödeneği  dikkate  alınmaksızın  ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle prim ödeme gün sayısı hesap edilir.

Örnek 7: Özel sektöre ait bir işyerinde çalışmakta iken 18/1/2021 -25/1/2021 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK’ dan geçici iş göremezlik ödeneği alan bir sigortalı için, işvereni tarafından bu süreler için SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate  alınmaksızın  tam  ücretinin  ödendiği  varsayıldığında,  söz  konusu  sigortalının 2021/Ocak ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır. İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi  halinde  ise  sigortalının  2021/Ocak ayı  prim  ödeme  gün  sayısı  31-8=23 olacaktır.

G-Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması

Sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve 4857 sayılı Kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınacak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

Hafta tatiline hak kazanmadıkları halde hafta tatili yapan sigortalılara, kullanmış oldukları hafta tatili için ücret ödenmesi zorunlu olmadığından, bu sürelerin prim ödeme gün sayısının hesaplanması  sırasında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.   Buna  karşın,  hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

18/06/2020 tarihli 2020-20 sayılı SGK Genelgesi İşveren İşlemleri Genelgesi için Tıklayınız