Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

• Ticari Faaliyetlerin Özellikleri,
• Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar,
• Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi,
• İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi,
• Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları,
• İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları,
• Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler,
• Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler,
• Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve indirilemeyecek Giderler,
• Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi,
• Ticari Kazancın Tespiti ve İstisnaları (PTT Acenteleri istisnası, Serbest Bölge istisnası, Eğitim Öğretim İşletmeleri       istisnası, Sergi Panayır İstisnası,AR-GE istisnası, Gemilerin 2.sicile kayıtlı olması nedeniyle oluşan istisnalar,             Yatırım İndirimi İstisnası, 5811 Sayılı Kanun Kapsamındaki İstisnalar,
• Yurt dışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu,
• Geçici Vergi Dönemleri, Kapsamına Girmeyen Kazançlar,Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti, Geçici Verginin         Eksik Beyan edilmesi Durumu, Geçici Vergi Beyannamesine eklenecek Belgeler,
• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine Dahil Edilen Kazanç ve İratlardan Yapılacak İndirimler (Sigorta Şirketlerine ve       BES Ödenen Katkı Payları, Eğitim ve Sağlık Harcamaları, Bağış ve Yardımlar, Sınırlı İndirilecekler, Sınırsız                 İndirilecekler, Sponsorluk Harcamaları, Araştırma ve Geliştirme Harcamaları, Doğal Afetler ile ilgili Ayni ve Nakdi       Bağışlar, Yardım ve Sponsorluk Harcamaları, Diğer Kanunlara göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar),
• Beyanname üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve Kalan Kısmın iadesi,
• Mahsuben İade,
• Nakden İade,
• Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu,
• Geçici Verginin Mahsubu ve iadesi,
• Yıllık Beyannamenin Verilme Yeri ve Zamanı,
• Özellik Arz eden Durumlarda Gelir Vergisi Beyanının Verilmesi (Ölüm, Gaiplik, Kısıtlılık),
• Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri,
• Beyannameye Eklenecek Bildirim ve Belgeler,
• Beyanname Vermeyenlere Uygulanacak Yaptırımlar…,