Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Finansal Yönetim Hizmetleri

9 Ocak 2020

İşletmenizin belirli finansal hedeflere ulaşabilmesi için mali durumunuzu birlikte yönetiyoruz. Vizyon/Strateji/Hedeflerinin Belirlenmesi, Faaliyet ve Hizmet Sunum Modellerinin Oluşturulması, Fonksiyonel Yapılanma, Süreç, Politika ve Prosedürlerinin Yeniden Yapılandırılması, Hizmet Seviyelerinin ve Performans Kriterlerinin Belirlenmesi, Analiz ve Değerlendirme, Dönüşüm Uygulama Yol Haritası,

Read more

Mali Danışmanlık

3 Ocak 2020

Şirketler Hukuku Danışmanlığı, Kuruluş İşlemleri, Vergi Uyuşmazlığı Danışmanlığı, Kurumsal Vergi Danışmanlığı, Bireysel Vergi danışmanlığı, Finansal Konularda vergi Danışmanlığı, Mali Hukuk Danışmanlık ve Destek Hizmetleri, Şirket Birleşme Satış ve Satın alma Danışmanlığı, Sosyal Güvenlik Danışmanlığı,

Read more

Vergi Danışmanlığı

3 Ocak 2020

Vergi ve SGK mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile, değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi, Aylık beyannamelerin kontrolü, Şirket uygulamalarının muhasebe ve vergi yönünden takip ve kontrolü, Şirket yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması, Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi , Yıllık beyannamelerin hazırlanması, Serbest bölge uygulamaları, Mevzuat gereğince yapılması gereken tüm tasdik işlemleri, Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar, Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler, Şirket kurma, satın alma, devir, birleşme ve bölünmeleri, Genel Kurul- Hisse Devri, Adres ve Müdür Değişikliği…, Muhasebe Sistemlerinin Kurulması, Uzlaşma, Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumlu Finansal tabloların hazırlanması, Muhtelif hususlarda ( iade/mahsup…) hizmetler, Sektörel Vergi Çözüm hizmetleri, KDV Yükümlülükleri Hizmetleri, Kurumlar vergisi-gelir vergisi …v.s Beyannamelerin hazırlanması, 3568 Sayılı Meslek Mevzuatı çerçevesindeki tüm Hizmetler, 

Read more

Sosyal Güvenlik

3 Ocak 2020

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hizmetleri, İşçi-İşveren Yükümlülükleri, İş ve Sosyal Güvenlik Davalarında Destek Hizmetleri, Şirket taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamaları, Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulamalar, Tüm İş Sözleşmeleri hizmetleri, Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması, İş Kazaları, İşsizlik Sigortası,

Read more

Kurum kazançlarının vergilendirilmesi

19 Eylül 2018

Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri, Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler, Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler, Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar, Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar, Uluslararası Antlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslararası Kurumlara Tanınan İstisnalar, İstisna Uygulaması ve Önemli Konular, Safi Kurum Kazancının Tespiti, Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler, Safi Kurum Kazancının Tespitinde Zarar Mahsubu, Safi Kurum Kazancının Tespitinde Diğer İndirimler, Safi Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler, Beyanname Verilme Zamanı, Yeri ve Eklenecek Belgeler, Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Yapılan Vergi Kesintilerinin durumu, Vergi Alacaklarının İadesi ve Mahsubu,

Read more

Ticari Kazançların Vergilendirilmesi (Gelir Vergisi)

19 Eylül 2018

• Ticari Faaliyetlerin Özellikleri, • Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar, • Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi, • İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi, • Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları, • İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları, • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler, • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler, • Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve indirilemeyecek Giderler, • Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi, • Ticari Kazancın Tespiti ve İstisnaları (PTT Acenteleri istisnası, Serbest Bölge istisnası, Eğitim Öğretim İşletmeleri       istisnası, Sergi Panayır İstisnası,AR-GE istisnası, Gemilerin 2.sicile kayıtlı olması nedeniyle oluşan istisnalar,             Yatırım İndirimi İstisnası, 5811 Sayılı Kanun Kapsamındaki İstisnalar, • Yurt dışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu, • Geçici Vergi Dönemleri, Kapsamına Girmeyen Kazançlar,Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti, Geçici Verginin         Eksik Beyan edilmesi Durumu, Geçici Vergi Beyannamesine eklenecek Belgeler, • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine Dahil Edilen Kazanç ve İratlardan Yapılacak İndirimler (Sigorta Şirketlerine ve       BES Ödenen Katkı Payları, Eğitim ve Sağlık Harcamaları, Bağış ve Yardımlar, Sınırlı İndirilecekler, Sınırsız                 İndirilecekler, Sponsorluk Harcamaları, Araştırma ve Geliştirme Harcamaları, Doğal Afetler ile ilgili Ayni ve Nakdi       Bağışlar, Yardım ve Sponsorluk Harcamaları, Diğer Kanunlara göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar), • Beyanname üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve Kalan Kısmın iadesi, • Mahsuben İade, • Nakden İade, • Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu, • Geçici Verginin Mahsubu ve iadesi, • Yıllık Beyannamenin Verilme Yeri ve Zamanı, • Özellik Arz eden Durumlarda Gelir Vergisi Beyanının Verilmesi (Ölüm, Gaiplik, Kısıtlılık), • Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri, • Beyannameye Eklenecek Bildirim ve Belgeler, • Beyanname Vermeyenlere Uygulanacak Yaptırımlar…,

Read more

Beyanname Hizmetleri

22 Kasım 2017

K.D.V.          : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması, MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı Raporlanması, GELİR           : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı) Gayrimenkul  Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi, KURUMLAR    : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi, B.S.M.V.       : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi, SGK             : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık Bildirimlerinin yapılması, BORDRO       : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin yapılması, BAĞKUR        : Bağ-Kur nezdinde açılış, kapanış, değişiklik, düzeltme, güncelleme işlemlerinin yapılması…,

Read more

Şirket Faaliyet İşlemleri

22 Kasım 2017

Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited), Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı, Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu, Anonim Şirket Kuruluşu, Limited Şirket Kuruluşu, Adi Ortaklık   Kuruluşu, Şahıs Firması Kuruluşu, Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm), Sermaye Artırımı ve Sermayeye dair rapor düzenleme, Hisse Devri, Adres Nakli, Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı, Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri, Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri, Şirket imza Yetkilisi Atanması, Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği, Tasfiye Giriş işlemleri, Tasfiye Sonu işlemleri,

Read more

KDV İadesi

9 Eylül 2016

KDV iadesi prosedürü firmalar için oldukça uzun ve çaba harcanmasını gerektiren bir süreçtir. Bu işlemlerden sonuç almak ancak Vergi İdaresi ile uyumlu bir çalışma ile mümkün olabilmektedir. Tasdik raporunun düzenlenmesi, nakit iadenin alınması ve teminatların çözülmesi sürecinde sunduğumuz hizmetler idari süreci hızlandırmak suretiyle şirketlere avantaj sağlamaktadır.

Read more

Denetim Hizmetleri

9 Eylül 2016

Şirketin yürürlükteki yasalara, genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkelerine, modern işletmecilik anlayışı ve karlılık prensibine göre denetlenmesi iç denetimin konusunu oluşturmakta olup bu hizmet deneyimli kadrolarımız tarafından verilmektedir. Firmaların hesap ve kayıt düzeni ile finansal tablolarının doğruluğunun, güvenirliğinin, genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygunluk derecesinin araştırılması ve sonuçlarının ilgili taraflar olan Yöneticiler,Ortaklar, Yatırımcılar, Kredi veren kişi ve kurumlar,devlet ve halk’ a bildirilmesi amacıyla kanıt toplanması ve bu kanıtların değerlendirilmesi sonucunda görüş oluşturulması ve rapora bağlanması aşamalarından oluşan Bağımsız Denetim. Şirket iç muhasebe sisteminin kurulması işletilmesi ve gözden geçirilmesi. Şirketin denetim ve muhasebe departmanlarının oluşturulmasına yönelik tavsiyeler ve teknik yardım. Kârlılık ve verimlilik denetimi. Özel amaçlı diğer denetimler.  

Read more

Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi

3 Temmuz 2016

• TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi, • TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi, • İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri, • Yurt dışın da Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, • Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi, • Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi, • Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi, • Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık.

Read more

Menkul Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi

3 Temmuz 2016

• TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi, • Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi, • Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi, • Yurt dışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, • Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi, • Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi, • Borsa Alım, Satım Kazancı Vergilendirilmesi, • Gayrimenkul Alım, Satım Değer Artış Kazancı Vergilendirilmesi, • Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi, • Menkul Sermaye İratlarının istisnaları, muafiyetleri vb. Konularda Danışmanlık.

Read more