T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 33775506-130[KDV 53.01.56]-E.45562

Tarih: 21.04.2020

Konu: Sanayi sicil belgesinin bulunmaması halinde KDV Kanunu Geçici 39. maddesinde yer alan istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı

İlgi: 27.01.2020 tarih ve 22770 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 23/12/2019 tarihinde kurulan Şirketinizin 9/1/2020 tarihinde … Müdürlüğüne sanayi sicil belgesi almak üzere başvuruda bulunduğu, Müdürlüğün 9/1/2020 tarih ve 1272028 sayılı yazısıyla faaliyetinizin sanayi siciline kayıt için uygun olan bir faaliyet olduğu ve sanayi siciline işletmenizin ön kaydının yapıldığının bildirildiği belirtilerek söz konusu yazıya istinaden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun geçici 39 uncu maddesinde yer alan istisnadan faydalanıp faydalanamayacağınız sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesinde;

“17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizatı belirlemeye ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu istisna uygulamasına yönelik belirlemelerin yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-9.) bölümünde;

” İstisnadan, 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükellefleri yararlanır. ”

açıklamasına yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan yazıda;

“6498 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2 inci maddesi gereği sanayi işletmeleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kaydolmak zorundadır. Kaydolan işletmelere Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmektedir.

6948 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.” hükmü çerçevesinde henüz fiilen üretime başlamamış işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma aşamasında olan sanayi işletmeleri ruhsatı düzenleyecek idareye ibraz etmek üzere Bakanlığımız Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinden sanayi siciline ön kayıt olduğuna dair yazı almaktadırlar, ancak ön kayıt yazısı alan işletmelere Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmemektedir.”

şeklinde görüş bildirilmiştir.

Buna göre, sanayi sicil belgesini haiz olmadığı anlaşılan Şirketinizin 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesinde yer alan istisnadan faydalanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.