T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 36486581-105-46876

Tarih:03.11.2020

Konu: Muhtelif Müşterilere Düzenlenecek E-Arşiv Faturalarda Kimlik Bilgileri Alanına Yazılacak Bilgi Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketinizin … Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı … Yurdunun ihaleli yemek hazırlama ve dağıtım işini yürüttüğü, Gelir İdaresi Başkanlığının … tarih ve … sayılı yazısı ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün … tarihli ve … sayılı yazısına istinaden Ekim/2019 tarihinden itibaren öğrencilerin günlük yaptıkları harcamalara ait (beslenme yardımı dahil) faturaların her güne ait ve “Muhtelif Müşteriler” adına düzenlenmesi nedeniyle faturalarda vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarasının bulunmadığı, şirketinizin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine istinaden 1.1.2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura mükellefi olduğu, e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeniz gereken faturaların vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası olmadan nasıl düzenleneceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 242 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Hazine ve Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu,

– Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasında ise Hazine ve Maliye Bakanlığının mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya yetkili olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümünde; “e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Söz konusu faturaların bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura yerine matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır. Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde, bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının e-Fatura olması gerekmektedir. Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır.” açıklaması yapılmıştır.

Bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Fatura üzerinde vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur. Ancak, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası bilgilerine yer verilmesi zorunluluğu bulunmadığından, ilgide kayıtlı başvurunuzda belirtilen “Muhtelif Müşteriler” adına düzenlenecek e-Arşiv Faturaların alıcı T.C. kimlik numarası alanına 11 tane (1) rakamından oluşan “11111111111” bilgisi girilmek suretiyle e-Arşiv Fatura düzenlemek mümkün bulunmakta olup, e-Arşiv Faturada yer alan “Not” alanına her türlü izahat eklenebilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.