Kuyumcularda Fatura Düzenleme Sınırı

4  Ocak  2020  tarihli  ve  30998  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan 514  sıra No.lu  VUK  Genel Tebliğinde; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunanmükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından 213 sayılı Kanunun 232’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer  alan  fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Bu  tutar,  2020  yılı  için 27  Aralık  2019 tarihli  ve  30991  (2.Mükerrer)sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan 513  Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde1.400 TL olarak belirlenmişti.

Buna göre bu tutar kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli  taş  alım  satımında  bulunan mükelleflerin  gerçekleştirmiş  oldukları  işlenmiş  kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme sınırı, 2020 yılı için 4.200 TL’dir.

İşlenmiş Kıymetli Maden Ve Kıymetli Taşlar İle Bunlardan Mamul Eşyanın Tanımı

Tebliğde kıymetli maden ve taş tanımının; 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlandığı şekliyle dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Kıymetli maden: söz konusu Kararın 2’nci  maddesinde “her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyum”şeklinde tanımlanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

j) Kıymetli madenler: Her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu,

i) Standart işlenmemiş altın: En az 995/1000 saflıkta, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki altını,

ii) Standart dışı işlenmemiş altın: 995/1000’den düşük (995/1000 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki altını,

iii) İşlenmiş altın: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş altını,

iv) Standart işlenmemiş gümüş: En az %99,9 saflıkta, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen bar, külçe veya granül halindeki gümüşü,

v) Standart dışı işlenmemiş gümüş: %99,9’dan düşük (%99,9 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki gümüşü,

vi) İşlenmiş gümüş: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş gümüşü,vii) Standart işlenmemiş platin: En az %99,95 saflıkta, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki platini,

xi) Standart dışı işlenmemiş paladyum: %99,95’ten düşük (%99,95 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki paladyumu,

xii) İşlenmiş paladyum: İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş paladyumu,

k) Kıymetli taşlar: Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi,

Kıymetli taş: 32 sayılı Kararın 2’nci maddesinin (k) bendinde tanımlanan  elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci şeklinde tanımlanan taşlardır.

Kıymetli Maden ve Kıymetli Taşlar Alım Satımı Yanında Başka Faaliyetlerde Bulunulması

Kıymetli maden ve kıymetli taşlar alım satımı yanında mükelleflerin beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi başka faaliyetlerinin de olması,  kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımına ilişkin yükseltilmiş fatura düzenleme sınırından  yararlanmalarına  engel teşkil etmemektedir.  Ancak  bu diğer faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 2020 yılı için 1.400 TL’lik sınır dikkate alınır.

E-Fatura Düzenlemelerine Etkisi

Tebliğde, 4.200 TL’lik sınır Kıymetli maden ve kıymetli taşlar alım satımlarını , 379, 385 ve 424 Sıra No.lu  Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliğlerinde  açıklandığı  şekilde belgelendirmek    zorunda olanların; bu  kapsamda  düzenlemek  zorunda  oldukları  belgelere  bir  etkisinin bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda  26747 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 379 Sıra Numaralı Vergi  Usul  Kanunu Genel  Tebliği ile 22/9/2006    tarihli    ve    26297 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 2006-32/32 No.lu Tebliğ ile  kendilerine kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi verilen yetkili müesseselere, 1/3/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, kıymetli maden alımında”Kıymetli Maden Alım Belgesi”, satımında da”Kıymetli Maden Satım Belgesi”düzenleme zorunluluğu getirilmişti.

1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 385 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de yetkili müesseselerin söz konusu belgeleri döviz alım/satım belgesi ve kıymetli maden  alım/satım  belgesi  olarak  ayrı belgeler  olarak  değil,  döviz  ve  kıymetli  maden alımın da”Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi”, satımında da”Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi”adı altında tek belge olarak düzenlemesi imkânı getirilmişti.

Daha sonra  424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara da yanılarak yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet  Esasları ile  21/5/2007  tarihli  ve  26528  sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan  Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik kapsamında İstanbul Altın Borsasında faaliyet göstermek üzere Hazine Müsteşarlığınca kuruluşuna izin verilen, kendi nam ve hesabına, başkası nam  ve  hesabına,  kendi  namına  başkası hesabına  işlem  yapan  kıymetli  maden aracı kurumları ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlere kıymetli maden  alımında”Kıymetli  Maden  Alım  Belgesi”,  satımında  da”Kıymetli  Maden  Satım Belgesi”düzenleme  zorunluluğu  getirilmiş ve  bu  belgelerin  Vergi  Usul  Kanunu  uyarınca düzenlenmesi gereken belgeler kapsamına alınması uygun görüldüğü belirtilmişti.

Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)