14/02/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:30) ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

1)Kamu  Özel  İş  Birliği  Modeli  ile  yaptırılan  sağlık  tesislerine  yönelik  işletme döneminde  alınan  hizmetlere  uygulanacak  tevkifat  oranları  ile  tevkifat uygulamasından  doğan  iade  taleplerinde,  uygulanacak  usul  ve  esaslar belirlenmiştir.

Kanun  kapsamında  yaptırılan  sağlık  tesislerine  yönelik  işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından  doğan  iade  taleplerinde,  bu  hizmetlere  aşağıdaki tabloda karşılık gelen işlem türlerinin dikkate alınması uygun görülmüştür.

Sözleşmede Öngörülen Hizmet

Hizmeti Bilfiil ifa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı

Yükleniciden

İşlem Türü

Oran

Yapılacak Tevkifat Oranı

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri Temizlik. Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Tebliğin l/C- 2.1.3.2-10. bölümü)

7/10

Tevkifat Yok

5/10

İlaçlama Hizmetleri
Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri
Alık Yönetimi Hizmetleri
Hasta Yönlendirme ve Refakat / Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri İşgücü Temin Hizmetleri (lebi iğin l/C- 2.13.2.5 bölümü)

9/10

Tevkifat Yok

5/10

Güvenlik Hizmetleri
Otopark Hizmetleri
Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil. Bakım ve Onarım Hizmetleri (Tebliğin l>C- 2.1.3.23. bölümü)

Tevkifat Yok»

Tevkifat Yok

5/10

Mefruşat Hizmeti
Yemek Hizmeti Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (Tebliğin l/C-2.13.2.4 bölümü)

Tevkifat Yok»

Tevkifat Yok

5/10

Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti Yapını İşleri (Tebliğin

3/10

3/10

3/10

Bina ve Arazi Hizmetleri MC-2.1.3.2.1. bölümü)
Laboratuvar Hizmeti

Tevkifat Yok

Tevkifat Yok

5/10

Görüntüleme Hizmeti
Rehabilitasyon Hizmeti
Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti
Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti

*Hizmetin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara ifa edilmesi durumunda “İşlem Türü” dikkate alınarak tevkifat uygulanacaktır.

Diğer  taraftan,  sağlık  tesislerine  yönelik  sunulan  hizmetleri  bilfiil  ifa  etmeyen  alt yükleniciler    tarafından    düzenlenecek    faturalarda    (yapım    işleri hariç)tevkifatuygulanmayacaktır.  Ancak,  yüklenici  firma  tarafından  alt  yükleniciler aracılığıyla  temin  edilen  ve  Sağlık  Bakanlığına  sunulan  hizmetlere  ilişkin  Sağlık Bakanlığı  tarafından  Tebliğin  (I/C-2.1.3.2.13.)  bölümü  kapsamında  (5/10)  oranında [yapım işlerinde (3/10) oranında] KDVtevkifatıyapılması gerekmektedir.

Ayrıca, 6428 sayılı Kanun kapsamında, Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına kiralanması işleminin, KDV’den istisna olduğuna ilişkin açıklama yapılmıştır.

2)1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla  giderilemeyen  katma  değer  vergisinin  iade  edilmesine  ilişkin  3065  sayılı Kanunun geçici 37’nci maddesinin, mezkur maddede düzenlenen şekilde 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilenve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de  uygulanmasına  karar  verildiğinden  buna  yönelik  gerekli  düzenlemeler yapılmıştır.

3)7201  sayılı  Kanunun  8’inci  maddesi  ile  3065  sayılı  Kanunun  geçici  39’uncu maddesinde  yer  alan  17/4/1957  tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi  sicil  belgesini  haiz  KDV  mükelleflerine  münhasıran  imalat  sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının  süresi  31/12/2022  tarihine  kadar  uzatıldığından  buna  yönelik  gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

4)6428  sayılı  Kanun  kapsamında  yaptırılan  sağlık  tesislerine  yönelik  yüklenici tarafından  Sağlık  Bakanlığına  sunulan  laboratuvar,  rehabilitasyon,  görüntüleme hizmetleri ve yemek hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetlerde uygulanacak KDV oranına dair açıklamalar yapılmıştır.