İşverenlerin, 31.01.2022 Tarihine Kadar e-Tebligat Adresini Almaları Zorunludur

 

I- GİRİŞ

24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile SGK e-Tebligat sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlere yapılacak tebligat işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için SGK’nın 2021/38 sayılı genelgesi ile SİSTEMİN açılmış olduğu bildirilerek, elektronik tebligat adresinin nasıl alınacağına ilişkin usul ve esasları açıklanmıştır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01 Ekim 2021 tarihi ve sonrasında 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

II- ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMAK ZORUNDA OLANLARIN BAŞVURU SÜRESİ

1- Yönetmeliğe göre, 01 Ekim 2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının  (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp ve halen çalıştırmaya devam eden işverenlerin, SGK’nın www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet üzerinden en geç 31.12.2021 tarihine kadar elektronik tebligat adresi almaları zorunluyduAncak, SGK tarafından 11.12.2021 tarihinde yapılan DUYURU ile bu süre 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

2- 01 Ekim 2021 tarihinden sonra ilk defa sigortalı sayılan kişileri çalıştıran işverenlerin ise, en geç tescil tarihini takip eden aybaşından itibaren başlamak üzere 3 ay içinde, keza SGK’nın www.turkey.gov.tr adresinden e-Devlet üzerinden SGK e-Tebligat Başvuru ekranına girerek elektronik başvuru formunu doldurarak elektronik tebligat adresi almaları zorunludur.

III- ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMAK İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ

1- Tüzel kişi işverenler bakımından başvuru için, “Tüzel Kişi” seçeneği kullanılacak olup, başvuru yapacak kişinin MERSİS numarası olan veya SGK işyeri tescil kaydında yönetici/müdür/kanuni temsilci olarak yer almış olanlardan birisinin olması gerekmektedir.

Tüzel kişi işverenler bakımından her bir yönetici/müdür/kanuni temsilci, tebligatın görüntülenmesi için üçüncü kişilere yetki tanımlayabilecektir. Yetki tamamen bu kişilere ait hesap olarak adlandırılacaktır.

2- Gerçek kişi işverenler ise başvuru için, “Gerçek Kişi İşveren” seçeneğini kullanarak başvuru yapabilecektir.

3- e-Tebligat işlemleri yapılırken, tüzel kişi işyeri için yapılan başvurularda vergi kimlik numarası, gerçek kişi işyerleri için başvurularda ise T.C Kimlik Numarası yazılacaktır. Tüzel kişilik işyeri için yapılan başvuru sonrası, aynı kimlik numarası altında veya gerçek kişi işyeri için yapılan başvuru sonrası aynı T.C. Kimlik Numarası altında yeni bir işyeri dosyasının tescil edilmesi halinde, yeni tescil edilen işyeri için elektronik tebligat adresi alınmasına gerek olmayacak, yeni tescil edilen işyerine ilişkin tebligatlar, daha önce başvuru yapılan elektronik tebligat adresi üzerinden yapılacaktır. Yani, tüzel kişilik adına SGK’dan bir tek elektronik tebligat adresi alınması yeterli olacaktır.

4- Adi ortaklıklar için ortaklardan herhangi birinin, apartman yönetimi için yöneticinin bilgileri ile giriş yapılarak e-Tebligat adresi almaları gerekmektedir.

IV- TÜZEL KİŞİ İŞVERENLERDE YETKİLİNİN DEĞİŞMESİ

Tüzel kişi işverenlerde elektronik adresi bulunan yöneticilerde herhangi bir kişinin kalmaması, değişmesi, yetkisinin alınması veya yenisinin atanması durumlarında, bu değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde SGK’nın www.turkey.gov.tr adresinden başvuru yapılması ve yeni yetkili kişinin/kişilerin bildirilmesi gerekmektedir.

Tüzel kişilik adına, birden fazla yöneticinin bulunması durumunda, bir tek yöneticinin e-Tebligat başvurusunda bulunması yeterli olacaktır. Bir yöneticinin yaptığı başvuru sonrasında, yetkilendireceği diğer yöneticiler de tüzel kişilik adına gelen e-Tebligatları görüntüleyebilecektir.

V- ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE GELEN YAZIYA İTİRAZ SÜRESİ

1- 31.01.2022 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işverenlere mevzuat gereği gönderilecek olan tüm yazılar- tebligatlar, (Sigorta prim borcu, idari para cezası, eksik işçilik prim borcu, icra takibi vb.) elektronik ortamda imzalanarak işverenin bildirmiş olduğu elektronik tebligat adresine gönderilecektir. Gönderilecek olan yazılar- tebligatlar, işverenin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır. e-Tebligat gönderildiğinde SGK tarafından işverenin yetkilisine e-Devlet sisteminde kayıtlı olan cep telefonuna SMS veya e-posta adresine bilgi mesajı gönderilecektir.

Değişik nedenlerden dolayı, muhatabın e-Devlet sisteminde kayıtlı olan cep telefon numarasına ve/veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilememesi veya geç gönderilmesi, elektronik tebligatın geçerliliğini etkilemeyecektir.

2- SGK tarafından muhatabın elektronik ortamdaki adresine gönderilen evrak, adrese ulaştığı tarihi izleyen beşinci günden önce okunsa dahi, evrakın adrese ulaştığı tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 3- Ayrıca, elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, muhataplara 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan hükümlere göre tebligat yapılabilecektir.

4- İşverenler, beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri ve elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği SGK’ya bildirmek zorundadırlar.

VI- SONUÇ OLARAK

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar, en geç 31 Ocak 2022 tarihine kadar, 01 Ekim 2021 tarihinden sonra ilk defa sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan/başlayacak olan gerçek veya tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladıkları ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde, SGK’nın https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-sgk-e-tebligat-hesap-dogrulama  adresinden e- devlet şifresi ile SGK e-Tebligat Başvuru ekranına girerek elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

E-Yaklaşım / Ocak 2022