Gelir Vergisi Stopaj Oranları (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67-68-72)

MADDE
AÇIKLAMA
ORAN (%)
GVK 94/2 Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden  (noterlere  serbest  meslek  faaliyetlerinden  dolayı  yapılan ödemeler hariç);
2.a. GVK 18. Madde kapsamına giren serbest meslek isleri (Telif ) dolayısıyla yapılan ödemelerden 17
2.b. Diğerlerinden (Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince, Serbest Meslek erbaplarına  (Sm,Smmm,Ymm,  Avukat,  Doktor,  Mühendis  Gibi  )  yapılan ödemelerden) 20
3 GVK.42. Madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (Kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden 3
4 Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden 20
5.a. Kira ödemeleri, GVK 70. Maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden (01/01/2021-31/05/2021 Arası % 10 ) 20
5.b. Vakıflar ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (01/01/2021-31/05/2021 Arası % 10 ) 20
6.a. Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, GVK.75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından 15
(Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.)
6.b. Tam  mükellef  kurumlar  tarafından;  dar  mükellef  gerçek  kişilere  ve  gelir vergisinden  muaf  olan  dar  mükelleflere  dağıtılan,  GVK  75.maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) 15
7 GVK  75.maddenin  ikinci  fıkrasının  (5)  numaralı  bendinde  yazılı  menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi  muafiyeti  tanınan  vakıflar,  kamu  menfaatine  yararlı  dernekler  ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)
7.a. Devlet  tahvili  ve  Hazine  Bonosu  faizleri  ile  Toplu  Konut  İdaresi,  Kamu Ortaklığı  İdaresi  ve  Özelleştirme  İdaresince  çıkarılan  menkul  kıymetlere sağlanan gelirlerden 0
7.b. Diğerlerinden 10
Mevduat faizlerinden Banka ve katılım bankalarının ödediği faizler için;
Kanunlakurulandernekvevakıflar, Bakanlar Kuruluncavergimuafiyetitanınan
vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla
birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi
partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve
vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)
TL MEVDUAT FAIZLERI :
•    Vadesiz ve 6 aya kadar (6 ay dahil ) vadeli mevduatlar % 15
(01/01/2021-31/03/2021 Arası  % 5)
8 •    1 Yıla kadar (1 yıl dahil ) vadeli mevduatlar               % 12
(01/01/2021-31/03/2021 Arası  % 3)
•    1 Yıla dan uzun vadeli  mevduatlar                           % 10
(01/01/2021-31/03/2021 Arası  % 0)
DÖVIZ MEVDUAT FAIZLERI:
•    Vadesiz ve 6 aya kadar (6 ay dahil ) vadeli mevduatlar % 20
•    1 Yıla kadar (1 yıl dahil ) vadeli mevduatlar                 % 20
•    1 Yıl dan uzun vadeli  mevduatlar                              % 18
9 75.maddenin  ikinci  fıkrasının  (12)  numaralı  bendinde  yer  alan  menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi  muafiyeti  tanınan  vakıflar,  kamu  menfaatine  yararlı  dernekler  ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) 15
10.a. Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkarılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden 20
10.b. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden 20
11 Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
11.a. Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
11.a.i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için 1
11.a.ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için 2
11.b. Diğer zirai mahsuller için,
11.b.i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için 2
11.b.ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için 4
11.c. Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için
11.c.i. Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için 2
11.c.ii Diğer hizmetler için 4
11.d. Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için 0
12 PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden 20
13 GVK 9. Maddede yer alan Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;
13.a. GVK 9. Maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 2
13.b. Hurda mal alımları için 2
13.c. Diğer mal alımları için 5
13.d. Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için 10
14 GVK 75. maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi  muafiyeti  tanınan  vakıflar,  kamu  menfaatine  yararlı  dernekler  ile dernek  ve  vakıf  olmamakla  birlikte;  odalar,  borsalar,meslek  örgütleri  ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar  dahil) 15
15.a. GVK  75’  inci  maddenin  ikinci  fıkrasının  (15)  numaralı  bendinin  (a)  alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından 15
15.b. GVK  75’  inci  maddenin  ikinci  fıkrasının  (15)  numaralı  bendinin  (b)  alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından 10
15.c. GVK  75’  inci  maddenin  ikinci  fıkrasının  (15)  numaralı  bendinin  (c)  alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından 5
GVK GEÇICI MD.68 31/12/2025     tarihine  kadar  Türkiye  Jokey  Kulübünce  organize  edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden 20
GVK GEÇICI MD. 72 31/12/2023   tarihine  kadar  sporculara  yapılan  ücret  ve  ücret  sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır.
7194   Sayılı   Kanun   21.   maddesi   ile   ;   01/01/2020   tarihinden   itibaren Sporcular  tarafından  elde  edilen  ücret  gelirleri  toplamının  103  üncü maddede   yazılı   tarifenin   dördüncü   diliminde   yer   alan   tutarı   aşması halinde,  sporcu  ücretleri  de  Yıllık  Gelir  Vergisi  Beyannamesi  ile  beyan edilecektir.
a Lig usulüne tabi spor dallarında;
1 En üst ligdekiler için 20
2 En üst altı ligdekiler için 10
3 Diğer ligdekiler için, 5
b Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden 5
2008/14272
Sayılı BKK
14.11.2008 Tarihinden itibaren Bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkartılan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri dışındaki hisse senetlerine ilişkin olarak elde edilen kazançlardan (Borsa İstanbul da işlem gören Hisse senetleri) 0
2008/14272
Sayılı BKK
14.11.2008  Tarihinden  itibaren  Menkul  kıymet  yatırım  ortaklıkları  hisse senetlerinin  alım  satımı  ile  Yatırım  Fonu  Katılma  Belgelerinin  fona  iade edilmesinden kazanç elde eden yatırımcılar için 10
CBK NO :476 1.1.2019     tarihinden    itibaren,    internet     ortamında     verilen     reklam hizmetlerine ilişkin  olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere; Mükellef  olup  olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden 15