Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin  yenilenmesi zorunluluğu

30.09.2004 tarih ve 599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest  Muhasebeci,  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavir  ve  Yeminli  Mali  Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermelerinin uygun görüldüğü belirtilmiş ve elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi ile ilgili işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde yapılacağı açıklanmıştır.

1)Elektronik  beyanname  gönderme  aracılık  yetkisi  almak  isteyen  meslek mensuplarının örneği 340  Sıra  No.luTebliğin  ekinde  (Ek:2)  yer  alan,”Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu” nu doldurarak bağlı oldukları vergi  dairesine  bizzat,  tüzel  kişilik  şeklinde  faaliyette  bulunanların  ise  kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.

2)Elektronik  beyanname  gönderme  aracılık  yetkisi  verilen  meslek  mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra, münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık  edebileceklerdir.  Bu  durumda,  Vergi  Usul  Kanununun mükerrer  257’nci maddesi uyarınca, meslek  mensubu  ile mükellef  veya  vergi  sorumlusu  arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

Aracılık  yetkisi  verilen  meslek  mensuplarının  kendi  mükellefiyetleri  ile  ilgili  vergi beyannamelerini de elektronik ortamda gönderebilecekleri tabiidir. Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri  elektronik  ortamda  gönderebilmeleri  için  müşterileriyle  340  Sıra  No.lu Tebliğin  ekinde  (Ek:3)  yer alan   “Elektronik  Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk Sözleşmesi”ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ni düzenlemeleri ve sözleşmelerin bir örneğini  müşterilerine  vermeleri,  bir  örneğini  de  gerektiğinde  ibraz  edilmek  üzere muhafaza etmeleri gerektiği açıklanmıştır.

Öte yandan 193 sayılı Kanunun 98/A maddesinde,

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

Muhtasar  beyanname  ile  aylık  prim  ve  hizmet  belgesinin  birleştirilerek  verilmesi hususunda  zorunluluk  getirmeye  veya  kaldırmaya,  kapsama  girecekleri  gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları  itibarıyla  ayrı  ayrı  veya  birlikte  tespit  etmeye,  muhtasar  ve  prim  hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul  ve  esasları  belirlemeye  Maliye  Bakanlığı  ile  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir. Muhtasar   ve   prim   hizmet   beyannamesinin   verilmesinde   bu   Kanunun   98   inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınır. Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkilidir.

Bu Kanunda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesine yapılmış olan atıflar, bu iki belgenin tek bir beyanname olarak birleştirildiği durumlarda, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yapılmış sayılır.”hükümlerine yer verilmiştir.

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi  Gazetede yayımlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’nde “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin  verilmesine  ilişkin  usul  ve  esaslar  hakkında  açıklamalarda bulunulmuştur.

Mezkur Tebliğin 14’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel  Tebliği  ekinde  yer  alan  Ek-3  “Elektronik  Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk Sözleşmesi” ile  Ek-4 “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin bu 1 No.lu Tebliğ ekinde (sırasıyla Ek-6 ve Ek-7) yer aldığı şekilde değiştirildiği belirtilmektedir.

Buna göre; meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait  beyannameleri  elektronik  ortamda  gönderebilmek  için  müşterileriyle  340  Sıra No.lu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni ve münferit talepte bulunan müşterileriyle de 340 Sıra No.lu Tebliğin ekinde  (Ek:4)  yer  alan  “Elektronik  Beyanname  Aracılık  Sözleşmesi”ni  18.02.2017 tarihinden  önce  imzalamışlarsa,  söz  konusu  sözleşmelerin MUHTASAR  VE  PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) ile değiştirilmiş halleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Müşterileri  ile  18.02.2017  tarihinden  sonra  müşterileri  ile  imzaladıkları  “Elektronik Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi”  ve  “Elektronik  Beyanname  Aracılık Sözleşmesi”nin MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:  1) ile değiştirilmiş  hallerini  dikkate  alan  meslek  mensuplarının ise  söz  konusu sözleşmeleri yenilemelerine gerek bulunmamaktadır.

Bununla  birlikte  meslek  mensupları Muhtasar   ve  Prim Hizmet   Beyannamesi   verme yükümlülüğü  bulunmakla  birlikte  herhangi  bir  çalışanı  bulunmayan  müşterilerinin beyannamesini mevcut sözleşme hükümlerine göre (yeni bir sözleşme düzenlenmeden) elektronik ortamda göndermeye devam edebileceklerdir.

340  Sıra  No.lu  Vergi  Usul  Kanunu Genel  Tebliği  ekinde  yer  alan  Ek-3  “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile Ek-4 “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin1 No.lu Tebliğ ile değişik halleri ekte yer almaktadır.

 

1003B BEYANNAME KODLU SADECE ÜCRETE İLİŞKİN MUHTASAR  VE  PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan13.1.2020 tarih ve VUK-122/2020-1 sayılı122 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda  olanlar  ile  5510  sayılı  Kanuna  göre  sigortalıların  prime  esas  kazanç  ve hizmet  bilgilerini  bildirmekle  yükümlü  olanların,  sadece  hizmet  erbabına  ödenen ücretlerden  yapılan vergi kesintilerini  matrahlarıyla  birlikte  ve  sigortalının  sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B  Beyanname  kodlu  Muhtasar  ve  Prim  Hizmet  Beyannamesi  ile mevcut  e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Bu  imkândan  faydalanmayı  tercih  eden  mükellefler/işverenler  ücret  ödemelerine  ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

Beyannamelerini   elektronik   ortamda   kendileri   gönderme   şartlarını   taşıyan mükelleflerin/işverenlerin  Sirküler  ekinde  yer  alan“Muhtasar  ve  Prim  Hizmet Beyannamesinin  Elektronik  Ortamda  Gönderilmesine  İlişkin  Talep  Formu  (Ücret  ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)”nu  (Ek-1)  doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat  etmeleri  halinde  1003B  Beyanname  kodlu  Muhtasar  ve  Prim  Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Bu  şekilde  ayrı  bir  kullanıcı  kodu,  parola  ve  şifre  alan  mükellefler/işverenler,  ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk  ettirdikleri  kârlar  ve  iratlar  ile  buna  ilişkin  tevkif  ettikleri  vergileri  ise 1003A Beyanname  kodlu  Muhtasar  ve  Prim  Hizmet  Beyannamesi ile  beyan  etmeye  devam edeceklerdir.

 

Elektronik  Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi için Tıklayınız
Elektronik Beyanname  Aracılık   Sözleşmesi için Tıklayınız