e-Dönüşüm Sürecinde e-Defter ve e-Belge Uygulamaları

I- GİRİŞ

Bilişim teknolojilerinin yaygınlaştığı, coğrafi sınırların küreselleşen dünya ile beraber önemini yitirdiği ve ülkeler arası etkileşimin en üst seviyeye çıktığı günümüz dünyasında, teknolojik dönüşümler insan hayatının her alanında kendisini göstermeye başlamıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu gelişimin getirdiği temel değişiklikler genel anlamda kendisine ilk olarak kamu hizmetlerinde yer bulmaktadır.

Vergi İdaresi E-Defter, Defter Beyan Sistemine geçiş sağlamış ve 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e-fatura, e-arşiv, e-bilet ve diğer elektronik uygulamalara ilişkin eski tebliğler yürürlükten kaldırılarak, elektronik belge kullanımına yönelik düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yazımız ile E-Dönüşüm süreci kapsamında yasal düzenlemelerle belirlenen usul ve esaslar özetlenerek uygulayıcılar ve kullanıcıların fayda sağlaması amaçlanmaktadır.

II- E-DEFTER

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğ’in 2. bölümünde elektronik defterler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Elektronik Defter: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’na ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütününü, ifade eder.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, aşağıda sayılan mükelleflerin e-defter uygulamasına dâhil olmaları gerektiği belirtilmiştir:

 • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-fatura başlığı altında belirtilen tarihlere kadar,
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler ise 01.01.2020 tarihine kadar e-defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Bu uygulamayla birlikte daha hızlı ve düzenli bir denetim amaçlanmıştır. e-defter formatını kullanan firmalar kağıt ortamında defter tutamazlar. İşletmeler e-defter kullanmaya başladıkları tarihten itibaren fiziksel defterleri için kapanış tasdiki yaptırmalıdır.

III- DEFTER-BEYAN SİSTEMİ

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir.

Bu doğrultuda, 17 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Defter Beyan Sistemi” hakkında düzenleme yapılmıştır.

A- DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLANLAR

Defter Beyan Sistemi;

 • Serbest meslek erbabı,
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile
 • Basit usule tabi olan mükellefler

tarafından kullanılacaktır.

B- DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BAŞLADIĞI TARİHLER

Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 01.01.2018,

Diğer mükellefler ise 01.01.2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 01.01.2018)  tarihinden itibaren Defter-Beyan Sistemini kullanmaları zorunlu kılınmıştır.

Diğer taraftan, Tebliğ’in geçici 1. maddesinde; 31.12.2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular;

 • Serbest meslek erbapları tarafından 31.01.2018,
 • Basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30.06.2018

tarihine kadar yapılabileceği belirtilmişti.

C- DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KULLANAMAYACAK MÜKELLEFLER

Defter Beyan Sistemi;

 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,
 • Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri,
 • Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Bakanlıkça müsaade edilenler

tarafından kullanılamayacaktır.

IV- ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEBİLEN BELGELER

A- E-FATURA UYGULAMASI

E-fatura uygulaması, Kanun’un mükerrer 242. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan hükmün Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden; düzenlenmesi, müşteriye verilmesi, müşteri tarafından da istenmesi ve alınması zorunlu olan faturanın, kağıt belge yerine elektronik ortamda, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabına iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan veren uygulamadır.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde düzenlenen e-Fatura belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Fatura” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Aşağıda belirtilen mükellef gruplarının, söz konusu süreler içerisinde e-fatura uygulamasına dahil olmaları ve 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ “V.7.” ve “V.III.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-fatura uygulamasına kayıtlı diğer kullanıcılara faturalarını e-fatura olarak düzenlemeleri ve bunlardan e-fatura olarak almaları zorunludur.

 • 5 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı şartını 2018 veya 2019 hesap döneminde sağlayan mükellefler, 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, izleyen yılın yedinci ayından itibaren,
 • ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisanslımı veya ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 01.07.2020 tarihinden itibaren; 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise lisans alımı veya imal, inşa veya ithalatın gerçekleştirildiği ayı izleyen dördündü ayın başından itibaren,
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı ve hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 01.07.2020 tarihine kadar; 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren söz konusu işler ile iştigal etmek üzere işe başlayan mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde,
 • 5957 sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar; 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren söz konusu işler ile iştigal etmek üzere işe başlayan mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde.

Belirtilen hadlerin altında kalan mükellefler de istemeleri halinde e-fatura uygulamasından yararlanabileceklerdir.

E-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını, istisnai haller dışında e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin; tam bölünme, birleşme veya nevi değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya nevi değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, riskli yada vergiye uyum düzeyi düşük olan mükellef veya mükellef grupları için e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmıştır.

B- E-ARŞİV FATURA UYGULAMASI

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olma izni alan mükellefler, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan kullanıcılara (vergi mükellefleri veya vergi mükellefi olmayanlar) düzenleyecekleri faturaları da elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak oluşturur, alıcının talebine göre e-Arşiv Faturayı kağıt veya elektronik ortamda iletir ve düzenleyene ait nüshayı ise elektronik ortamda muhafaza ve ibraz ederler.

Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde düzenlenen e-Arşiv Fatura belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “Fatura” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ “V.7.” ve “V.III.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı E-Fatura olarak, E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı E-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

E-arşiv uygulamasına geçiş için öngörülen süreler aşağıdaki şekildedir:

 • 421 Sıra No.lu VUK Tebliği hükümlerine göre e-fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 01.01.2020 tarihine kadar; 509 Sıra No.lu VUK Tebliği’nin yayımlandığı 19.10.2019 tarihinden sonra itibaren isteğe bağlı veya zorunlu olarak e-fatura uygulamasına geçecek mükelleflerin, aynı süre içerisinde,
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı ve hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 01.01.2020 tarihine kadar; 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren söz konusu işler ile iştigal etmek üzere işe başlayan mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde.

E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-arşiv fatura” olarak GİB tarafından sunulan e-belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

GİB, riskli yada vergiye uyum düzeyi düşük olan mükellef veya mükellef grupları için e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmıştır.

C- E-İRSALİYE UYGULAMASI

Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına dahil olmaları ve düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini istisnai haller dışında e-irsaliye olarak düzenlemeleri ve uygulama kapsamındaki mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini e-irsaliye olarak almaları zorunludur.

 • ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetler sebebiyle EPDK’dan lisans alan mükellefler,
 • ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalatını veya ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
 • Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler,
 • Şeker Kanunu’nun 2/e maddesinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
 • E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,
 • E-fatura uygulamasına kayırlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
 • 5957 sayılı Kanun kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler,
 • GİB tarafından riskli veya vergiye uyum düzeyi düşük olarak değerlendirilen ve e-irsaliyeye geçme zorunluluğu getirilen mükellefler.

5957 sayılı Kanun kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin 01.01.2020 tarihi itibariyle; diğer mükellef gruplarının 01.07.2020 itibariyle e-irsaliye uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. Diğer mükellef 01.01.2020 tarihinden itibaren ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı liste kapsamında lisans alanlar, ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsatı veya sertifikası alanlar,  şeker imalatı gerçekleştirenler, demir-çelik ürünlerini imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin toptan ticaretine başlayanlar için, e-irsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.

D- E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASI

Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarından;

 • 01.02.2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 01.06.2020 tarihine kadar,
 • 01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar,

e-serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e­serbest meslek makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

E- E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASI

E-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 5957 sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal edenler ile GİB tarafından e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin 01.01.2020 itibariyle, kapsamdaki diğer mükelleflerin ise 01.07.2020 itibariyle bu uygulamaya geçmeleri zorunludur.

F- E-GİDER PUSULASI UYGULAMASI

Gider Pusulası uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

GİB, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-gider pusulası uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendilerine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içerisinde e-gider pusulası uygulamasına dahil olması gerekmektedir.

G- E-BİLET UYGULAMASI

Aşağıda belirtilen mükellef gruplarının, belirtilen süreler içerisinde e-bilet uygulamasına geçmeleri zorunludur.

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden mükelleflerin 01.01.2021 tarihine kadar; 2021 ve müteakip yıllarda faaliyete başlayanların ise faaliyete başladığı ayı izleyen 4.ayın başından itibaren,
 • Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmelerinin 01.07.2020 tarihine kadar; 01.07.2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar ise faaliyete başladıkları ayı izleyen 4. ayın başından itibaren.

H- E-SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ UYGULAMASI

E-sigorta komisyon gider belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

GİB tarafından e-sigorta komisyon gider belgesi uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı belirtilen sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin, GİB tarafından belirlenen süre içinde bu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren istisnai durumlar hariç sigorta komisyon gider belgelerini e-sigorta komisyon gider belgesi olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

İ- E-SİGORTA POLİÇESİ UYGULAMASI

E-sigorta poliçesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

GİB, en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-sigorta poliçesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

J- E-DÖVİZ ALIM-SATIM BELGESİ UYGULAMASI

E-döviz alım-satım belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

GİB, en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, yetkili müesseselere e-döviz alım-satım belgesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

K- E-DEKONT UYGULAMASI UYGULAMASI

E-dekont uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, bankalar istemeleri halinde 01.01.2020 tarihinden itibaren bu uygulamaya dahil olabileceklerdir.

GİB, en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, bankalar için e-dekont uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

V- ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARINDAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ

Mükellefler, elektronik belge uygulamalarından aşağıdaki yöntemlerle yararlanabileceklerdir.

 • GİB Portal Yöntemi:E-belge uygulamalarına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile GİB tarafından oluşturulan ve hizmete sunulan e-belge portalları aracılığıyla ,
 • Özel Entegratör Yöntemi:GİB’den izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,
 • Doğrudan Entegrasyon Yöntemi:Kendi bilgi işlem sistemlerinin GİB bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre edilmesi yoluyla .

VI- SORUMLULUK VE CEZAİ MÜEYYİDELER

E-belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemesi halinde VUK’ta öngörülen hükümler çerçevesinde ceza uygulanacaktır.

Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;

 • GİB’in ve e-belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,
 • İspat ve tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin yada özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım,
 • İspat ve tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya e-imza aracının arızalanması veya çalışması,
 • Bakanlık ve GİB tarafından e-belge uygulamasına ilişkin yayımlanan sirküler, tebliğ, teknik kılavuz ve duyurularda, belgelerin e-belge yerine kağıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi,

gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kağıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmez.

E-belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, Tebliğ’de belirtilen haller dışında, yaptıkları teslimleri/alımları ve hizmet ifaları kapsamında, anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırılan kağıt belgeleri kullanamazlar; kullanmaları halinde söz konusu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu 353. maddesinde öngörülen cezai hükümler uygulanır.

Mükelleflere ait e-belgelerin yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmeti alınması, mükelleflerin e-belgelerinin muhafaza ve ibraza ilişkin asli sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. E-belgelerin muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur.

E-belge uygulamaları kapsamında izin alan mükelleflerin ilgili tebliğde ve kılavuzlarda yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde belge düzenlemesi durumunda, işledikleri fiilin türüne göre Vergi Usul Kanunu 353. maddesinde öngörülen cezai hükümler uygulanır.

VII- SONUÇ

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda e-dönüşüm ile Vergi İdaresi; ekonomik aktiviteleri elektronik ortamda izleme, arşivleme, analiz etme, raporlama, erişim kolaylığı, elektronik ortamda denetim alt yapısını oluşturma, kağıt defter ve belge kullanımından kaynaklanan maliyetleri azaltma ve mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması amaçlanmaktadır.

En son yayınlanan tebliğ ile, GİB riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellef veya mükellef grupları için e-belge uygulamalarına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınarak, uyumsuz ve risk seviyesi yüksek mükelleflerin tespit edilip hızlı bir şekilde denetim altına alınmasını sağlayarak, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca e-belge uygulamasına dahil olma, geçiş zorunluluğu, geçiş süreçleri ve süreleri yazımızda da açıklandığı üzere uygulamaya konulmuştur.

Mustafa ŞAHİN

Fatih Vergi Dairesi Müdürü

E-Yaklaşım / Aralık 2019 / Sayı: 324