Defter Tutma Hadleri

01.01.2021 Tarihinden İtibaren,

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile      1.1.2021’dan itibaren 300.000 -TL veya satışları tutarı 1.1.2021’dan itibaren 420.000 -TL lirayı aşanlar

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 522 Sıra No.lu V.U.K        Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 150.000 -TL aşanlar;

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış       tutarının toplamı 522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 300.000 -TL lirayı aşanlar;

213 sayılı VUK’nun 176 ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 - 178 inci maddeleri
birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini, 179–180-181 nci maddeleri ise sınıf
 değiştirme şartlarını düzenlemiştir. 

İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçiş İçin ;
Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya
2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların
 tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I.sınıfa geçerler.(VUK md.180)

Bilanço Esasından İşletme Esasından Dönüş İçin;
Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya
üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların 
tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

İşletme hesabı esası ve Bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmektedir.2021 Yılı için Defter tutma hadleri ; 29.12.2020 
tarihli ve 31349 Mükerrer sayılı R.G de yayımlanan 522 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi
 açıklanmıştır.

 

01.01.2020 tarihinden itibaren,

1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 280.000,00 TL veya satışlarının tutarı 390.000,00 TL’yi aşanlar,

2- 1. bentteki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 140.000,00 TL’yi aşanlar,

3- 1 ve 2 numaralı bendlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 280.000,00 TL’sini aşanlar

 

01.01.2019 tarihinden itibaren,

1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 230.000,00 TL veya satışlarının tutarı 320.000,00 TL’yi aşanlar,

2- 1. bentteki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 120.000,00 TL’yi aşanlar,

3- 1 ve 2 numaralı benhlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000,00 TL’sini aşanlar