Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2021 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

20 Şubat 2021

2021 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

Read more

2021 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İPC

20 Şubat 2021

2021 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları

Read more

2021 Yılı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

20 Şubat 2021

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

Read more

2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

20 Şubat 2021

2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Read more

2021 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

20 Şubat 2021

2021 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 28.12.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 28.12.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Read more

2020 Yılı Bağkur Prim Tutarları

22 Ocak 2020

2020 Yılı Bağkur Prim Tutarları   2020 Çiftçi Bağkur Primi

Read more

2020 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İPC

22 Ocak 2020

2020 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları

Read more

2020 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

22 Ocak 2020

2020 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

Read more

2020 Yılı 6331 Sayılı İSG Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

22 Ocak 2020

2020 Yılı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

Read more

SGK Primine Tabi Olan/Olmayan Kazançlar

22 Ocak 2020

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE  “HAK EDİLEN ÜCRET” VE “PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK’IN” AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın hesabında prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazancın, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, %50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamayacağı düzenlenmiştir. Bu itibarla, 12/5/2010 tarihli, 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, aylık prim ve hizmet belgesinin “Sigorta Primine Esas Kazanç” bölümü “Hak Edilen Ücret” ve “Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak” olmak üzere iki ayrı bölüme ayrılmış olup, aynı Yönetmeliğin geçici 23 üncü maddesi uyarınca uygulama 2010/Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere “e-Sigorta” sistemi üzerinden 5/8/2010 tarihi itibariyle işletime açılmış bulunmaktadır. Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; – Sigortalının çalışmasının karşılığı olarak zamana göre, götürü, yüzde usulüne göre veya bahşiş şeklinde yapılan ya da sigortalıya tam bir çalışma karşılığı olmadan kanundan dolayı işverenin yanında çalıştığı süre ile bağlantılı olarak (yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve tatil günlerinde ödenen ücretler gibi) yapılan ödemeler ile kıdem zammı, vardiya zammı, gece zammı, yıpranma zammı, eleman teminindeki güçlük zammı, makam tazminatı, özel hizmet tazminatı, iş riski zammı, ek görev ücreti, meslek tazminatı gibi işçinin çalışmasının karşılığı olarak çeşitli adlar altında yapılan ödemeler, “ücret”, – Sigortalının daha verimli çalışmasını ve işyerindeki üretimin arttırılmasını sağlamak için sigortalının gösterdiği başarıya göre yapılan ödemeler, “prim”, – İşverenin sigortalılardan duyduğu memnuniyeti belirtmek ya da işyerine olan aidiyet duygusunu artırmak amacıyla sigortalıların başarısına ve verimliliğe bağlı olmaksızın yılbaşı, bayram, işyerinin kuruluş yıl dönümü, işçilerin evlenmesi gibi durumlara göre, yapılan ödemeler, “ikramiye”, olarak değerlendirilerek, Kuruma bildirilecektir. Ücretler ödenip ödenmediğine bakılmaksızın hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacaktır. Prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkaklar ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilecek ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilerek prime tabi tutulacaktır. Sigortalılara çeşitli adlar altında yapılan ödemelerin, prime esas kazanca dahil edilip edilmeyeceğine, ücret ya da prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak olup olmadığı ile hangi ayda prime tabi tutulacağına dair örnek tablo aşağıda yer almaktadır. PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR PRİME TABİ (+) /PRİME TABİ DEĞİL (-) HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU   1- Ücret          Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri     a) Zaman birimine göre ücret + Hak Edilen Ay * Fazla çalışma / mesai ücreti + Hak Edilen Ay * Cumartesi günü ücreti + Hak Edilen Ay * Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay * Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti + Hak Edilen Ay * Yıllık izin ücreti + Hak Edilen Ay b) İşbirimi esasına göre ücret + Hak Edilen Ay * Yüzde usulüyle alınan ücret […]

Read more

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

22 Ocak 2020

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler   Özlük dosyası, her şirketin her bir çalışan için ayrı ayrı tutması gereken, çalışana ait tüm bilgilerin bulunduğu bir dosyadır. 4857 Sayılı İş Kanunu, Madde 75’de, “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.

Read more

İşsizlik Sigortası Prim Oranları

21 Ocak 2020

İşsizlik Sigortası Prim Oranları   İşçiden %1 İşverenden %2 Devlet katkısı %1

Read more

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

20 Ocak 2020

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

Read more

Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların Taban ve Tavan Sınırları

20 Ocak 2020

Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların Taban ve Tavan Sınırları

Read more

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

20 Ocak 2020

Yıllık Ücretli İzin Hakkı İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

Read more

2020 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

19 Ocak 2020

2020 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

Read more

Aile ve Çocuk Yardımları 

19 Ocak 2020

Aile ve Çocuk Yardımları   Prime esas kazançlardan istisna tutulacak çocuk yardımı ve aile yardımı (zammı) tutarları:

Read more