Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2021 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

2021 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları Devamı..

2021 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İPC

2021 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları Devamı..

2021 Yılı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları Devamı..

2021 Yılı Bağkur Prim Tutarları

2021 Yılı Bağkur Prim Tutarları Devamı..

2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Devamı..

2021 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

2021 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 28.12.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 28.12.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Devamı..

2020 Yılı Bağkur Prim Tutarları

2020 Yılı Bağkur Prim Tutarları   2020 Çiftçi Bağkur Primi Devamı..

2020 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İPC

2020 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları Devamı..

2020 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

2020 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları Devamı..

2020 Yılı 6331 Sayılı İSG Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

2020 Yılı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları Devamı..

SGK Primine Tabi Olan/Olmayan Kazançlar

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE  “HAK EDİLEN ÜCRET” VE “PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK’IN” AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın hesabında prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazancın, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, %50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamayacağı düzenlenmiştir. Bu itibarla, 12/5/2010 tarihli, 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, aylık prim ve hizmet belgesinin “Sigorta Primine Esas Kazanç” bölümü “Hak Edilen Ücret” ve “Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak” olmak üzere iki ayrı bölüme ayrılmış olup, Devamı..

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler   Özlük dosyası, her şirketin her bir çalışan için ayrı ayrı tutması gereken, çalışana ait tüm bilgilerin bulunduğu bir dosyadır. 4857 Sayılı İş Kanunu, Madde 75’de, “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. Devamı..

SGK Prim Oranları

SGK Prim Oranları Devamı..

İşsizlik Sigortası Prim Oranları

İşsizlik Sigortası Prim Oranları   İşçiden %1 İşverenden %2 Devlet katkısı %1 Devamı..

2020 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2020 Yılı Asgari Geçim İndirimi Devamı..

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları Devamı..

Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların Taban ve Tavan Sınırları

Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların Taban ve Tavan Sınırları Devamı..

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Yıllık Ücretli İzin Hakkı İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; Devamı..

2020 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

2020 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Devamı..