Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2021 Takvim Yılı Bilgi vermekten çekinme cezası

2021 Takvim Yılı Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için cezalar Devamı..

2021 Takvim Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

2021 Takvim Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Devamı..

2021 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

2021 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları Devamı..

2021 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İPC

2021 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları Devamı..

2021 Yılı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları Devamı..

2021 Yılı Bağkur Prim Tutarları

2021 Yılı Bağkur Prim Tutarları Devamı..

2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Devamı..

2021 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

2021 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 28.12.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 28.12.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Devamı..

2021 Yılı Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

2021 Yılı Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel Brüt aylık tutarı 4.169,88 TL‘den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz. Devamı..

2021 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar

2021 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar Devamı..

2021 Yılında Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması

2021 Yılında Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması Devamı..

2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Devamı..

2021 Yılı  Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Devamı..

2021 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

2021 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) Devamı..

2021 Damga Vergisi Oranları

2021 Damga Vergisi Oranları Devamı..

2021 MTV – 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53)

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53) Devamı..

2020 Yılı Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması

2020 Yılı Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması Ticari Kazanç ve Serbest meslek kazanç sahipleri Binek Otomobillerin Giderlerine ve Amortisman ayrılmasında (Gider Kısıtlaması) değişikliklerle, işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir. Devamı..

Amortisman Oranları

AMORTİSMAN ORANLARI Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.       Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 %2,00 1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap  (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali  püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 %3,03 1.1.3. Ahşap, kerpiç 20 %5,00 1.1.4. Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 %6,66 1.1.5. Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 %10,00 1.1.6. Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri 15 %6,66 1.1.7. Sarnıç ve benzerleri 50 %2,00 1.1.8. Tanklar 1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 %6, Devamı..

Gelir Vergisi Beyannamesinde İstisna ve Beyan Sınırı

Gelir Vergisi Beyannamesinde İstisna ve Beyan Sınırı Devamı..

2020 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar

2020 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar Devamı..