Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Raporlu Sigortalının SGK’ya Bildirimi

Raporlu Sigortalının SGK’ya Bildirimi 2.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ“ ile raporlu sigortalının çalışmadığına dair bildirimin 10 güne kadar olan istirahatler de, istirahatin bittiği günü takip eden 5 iş günü içinde ,10 gün den fazla olan istirahatlerde de 10 günlük sürelerin bitimini takip eden 5 işgünü içinde internet üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 5 günlük süresinde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağı hükmü getirilmiştir. Devamı..

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel olarak Tebliğde belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır. Devamı..

KVKK-VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatılmıştır.

KVKK-VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına Devamı..

Uzaktan Çalışmanın Usul ve Esasları

Uzaktan Çalışmanın Usul ve Esasları   4857 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine 6/5/2016 tarih ve 6715/2 madde ile eklenen hükümle uzaktan çalışmaya ilişkin yasal alt yapı oluşturulmasına rağmen bu zaman kadar buna ilişkin ikincil mevzuat açıklanmamıştır. Devamı..

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatıldı.

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatıldı.   9 Aralık 2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete’de “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3592)” yayımlanmıştır. Devamı..

Tam ve Kısmi kdvTevkifat Listesi (01 Mart 2021 Tarihinden İtibaren)

Tam ve Kısmi kdvTevkifat Listesi 01 Mart 2021 Tarihinden İtibaren Devamı..

Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu

Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu   04/07/2003 tarihli ve 25158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 320 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile vergi mükelleflerinin bazı işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerini 01/08/2003 tarihinden itibaren banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu getirilmişti. Devamı..

SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayılarının Hesaplanması

 SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayılarının Hesaplanması   Özellikle  şubat  aylarında  SGK’  ya  bildirilecek  prim  ödeme  ve  eksik  gün  sayılarının hesabında tereddütler yaşanmaktadır. Bu konuya ilgili mevzuat bölümünde belirtilen SGK genelgesinde açıklık getirilmiştir. Bu kapsamda SGK’ ya bildirilecek prim ödeme ve eksik gün sayılarının hesabı aşağıda örnekleriyle birlikte açıklanmıştır. Devamı..

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı.   19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 3556 Sayılı Karar yayımlanmıştır. 23/12/2020 tarihli 3317 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 28/02/2021 tarihine uzatılmıştı. Bu Karar ile kısa çalışma ödeniğinin süresi 31/03/2021 tarihine kadar bir kez daha uzatılmıştır. Devamı..

Salgın Nedeni İle Ciro Kaybı Desteği

Salgın Nedeni İle Ciro Kaybı Desteği   Bilindiği üzere, ülkemizde ticari işletmeler Koronavirüs salgını döneminde ekonomik açıdan en çok etkilenen kesimler arasında yer almıştır. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetleri kısıtlanmıştır. Devamı..

KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler

KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler   16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel  Uygulama  Tebliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Tebliğ  (Seri  No:  35)’de  kısmi tevkifat  uygulamalarına  ilişkin  oran  ve  kapsam  konularında  değişiklik  yapılmıştır. Değişiklikler, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Devamı..

Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi

Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi   193  sayılı  Gelir  Vergisi  Kanunu’nun  41’inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (9)  numaralı bendinde; Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzereCumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının gider olarak indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Devamı..

Form Ba ve Form Bs Uygulamasında Değişiklik

Form Ba ve Form Bs Uygulamasında Değişiklik 25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de Form Ba ve Form Bs uygulamasinda değişiklik yapan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Devamı..

31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları   9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de 525 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğde, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesine yönelik açıklamalar ile 31.12.2020 tarihi itibariyle yabancı para cinsi hesapların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları yer almaktadır. Devamı..

6102 Sayılı TTK’nin Defter Tutma Yükümlülüğü, Pay Senedi Bastırılması, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Hükümlerinde Değişiklik

6102 Sayılı TTK’nin Defter Tutma Yükümlülüğü, Pay Senedi Bastırılması, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Hükümlerinde Değişiklik 31 Aralık 2020 tarihli (5. Mükerrer) 31351 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 27-34’üncü maddelerinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Devamı..

2021/1. Dönem Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

2021/1. Dönem Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları   Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 30 Ocak 2021  tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3468   sayılı   Kuzey   Kıbrıs   Türk   Cumhuriyeti’ne   Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır. Devamı..

2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de 2021 yılında uygulanacak GEKAP tutarlarına ilişkin “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)” yayımlandı. Devamı..

2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 53 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV Hesaplamasında; Devamı..

2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler

2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılına ait emlak(bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2021 yılında mükellef olacaklarınemlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa vearazi metrekare birim değerlerinin ve değerli konut vergisine ilişkinolarak 2021 yılında uygulanacak olan 29/7/1970tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 42 ncimaddesinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alanvergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespiti hususlarında açıklamalar yapmaktır. Devamı..

2021 Yılı Damga Vergisi Tutarları 

2021 Yılı Damga Vergisi Tutarları  29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 65 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur. Devamı..