Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı

Asgari işçilik uygulaması 5510 sayılı Kanun’un 85’   inci maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri  Yönetmeliğinin  110’uncu  maddesinde  açıklanmıştır.   Kamu  idareleri,  döner  sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde SGK ünitelerince araştırma işlemi yapılır.

İhale konusu işlerde yapılacak araştırma; işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam istihkak tutarına, ekli listede belirtilen işin asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin asgari işçilik oranı daha önce belirlenmiş olmak kaydıyla, ihale makamı tarafından her bir işe ait istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, araştırma işlemi, her bir işe ait asgari işçilik oranları dikkate alınarak yapılır. Her bir işe ait istihkak tutarının ayrı ayrı bildirilmemesi hâlinde ise, işverenin yazılı isteği üzerine araştırmada, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınır. İşveren tarafından yapılan işlere ilişkin en yüksek asgari işçilik oranının uygulanmasının kabul edilmemesi durumunda işin asgari işçilik oranı Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenir.

İşin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise, öncelikle bu sigortalıların kişi/gün sayısı üzerinden SGK’ ya bildirilmiş olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda SGK’ ya bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenir. Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi hâlinde bu belgeler SGK tarafından re’sen düzenlenir. İşin sözleşmesi ile Kuruma yapılan bildirimler arasında  bir  eksikliğin  bulunması  hâlinde  söz  konusu  eksikliğin  ihale  makamınca doğrulanması durumunda bazı aylardaki kişi/gün sayısı eksikliği üzerinde durulmaz. Ancak işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli olmayan ve devamlı işyerlerinden yapılan ihale konusu işler için kimlerin çalıştığının ihale makamınca SGK’ya bildirilmesi halinde araştırma işleminde sadece bu kişilerin kazançları SGK’ya bildirilmiş kazanç tutarı olarak dikkate alınır.

Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise araştırma işlemi ise, inşaat maliyetine ekli listede belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa SGK tarafından tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.

Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği tarihe kadar SGK’ya bildirilmiş  olan  işçilik  miktarı  dikkate  alınır.  İşin  başlangıç  tarihinden  önce  ve  bitim tarihinden sonra SGK’ya bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarları ile gün sayıları araştırma işleminde dikkate alınmaz. Ancak, aksine tespit yoksa iptali de yapılmaz.

Araştırma  işlemi  sonucu  hesaplanan  prim  tutarı,  aksine  bir  tespit  olmaması  hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur. İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha sonra SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş  memurlarınca  inceleme  yapılması istenilmeyeceğinin  bir  dilekçe  ile bildirilmesi veya  tebligatta  belirtilen  sürede  bildirimde  bulunulmaması hâlinde,  borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır.

SGK  tarafından  hesaplanan  borca  işverence  faturalı  işçilik  ödemeleri  veya  başka nedenlerle   itiraz  edilmesi  halinde,  Kurumun  denetim  ve  kontrolle  görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır.

İşveren, kendisine tebliğ edilen borca veya ekli listede belirtilen asgari işçilik oranına, tebliğ  tarihinden  itibaren  bir  ay  içinde  nedenleri  ile birlikte  yeni  bilgi  ve  belgeleri  de ekleyerek ilgili üniteye bir kez yazılı olarak itiraz eder. Dilekçenin taahhütlü, iadeli taahhütlü veya Acele Posta Servisi yoluyla gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilir.

Asgari işçilik oranına yapılan itirazlar, incelenmek üzere, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan Asgari İşçilik tespit Komisyonlarına gönderilir. Bu tür itirazlar Komisyonca en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırılır.

İhale konusu işlerde ve özel bina inşaatlarında, SGK’ya bildirilmesi gereken en az sigortalı sayısı ve prime esas kazanç tutarının hesaplanmasında ekli asgari işçilik oranları dikkate alınarak hesaplama yapılması yararlı olacaktır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi (2020)