17/11/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanunun  12 inci maddesi  ile  4447 sayılı  İşsizlik  Sigortası  Kanununa  eklenen  geçici  27’ inci  maddede istihdama dönüş desteği düzenlenmiştir.

İstihdama Dönüş Prim Desteği, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 ile 17/04/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi  niyet  kurallarına  uymayan  haller  dışında  sona  erenler  ile  SGK’ya  bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyeri işverenine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir. Aşağıda bu destekten yararlanma şartları, miktarı ve diğer usul ve esasları açıklanmıştır.

1-Yararlanma Şartları:

1.1.Sigortalı Yönünden;

  1. a) Her türlü  iş  veya  hizmet sözleşmesiyle  hizmetleri  SGK’ya  bildirilerek  veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019 – 17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri SGK’ ya bildirilmeksizin 1/12/2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi gerekmektedir.

−5510  sayılı  Kanunun  4-1/a  kapsamında  SGK’ya  bildirilerek  istihdam  edilen sigortalının 1/1/2019 – 17/4/2020 tarihleri arasında iş veya hizmet sözleşmesi nin  “29 -İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu  ile  sona  ermesi  halinde  bu  destekten yararlanılamayacak, bunun dışında kalan tüm işten ayrılış kodları ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi halinde diğer şartlar sağlanmak kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.

b) İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) başvuruda bulunulması gerekmektedir.

−Sigortalının iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları  en  son  özel  sektör  işyeri  işverenine  başvurusu  yazılı  veya  sözlü yapılabilecek olup, bu nitelikteki sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenli k merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

c) 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınması gerekmektedir.

d)1/10/2020  tarihi  itibarıyla  SGK’ya  verilen  aylık  prim  ve hizmet  belgelerinde  veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

−Sigortalının, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve c bentleri kapsamında gerek işe alındığı işyerinden   gerekse   farklı   bir   işyerinden   SGK’ya   verilen   2020/Ağustos ayı na/dönemine  ilişkin  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinde  veya  muhtasar  ve  prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

−2020/Ağustos ayında/döneminde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi, Ek 5 ve Ek 6’ncı maddesi kapsamında SGK’ya bildirilmiş olması halinde bu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan destekten yararlanılabilecektir.

−7,  19,  22,  42,  43,  46,  49  ve  50  no.lu  belge  türüyle  SGK’ya  bildirilen  süreler 2020/Ağustos   ayında/döneminde   SGK’ya   bildirilmiş   süre   olarak   dikkate alınmayacaktır.

−2020/Ağustos  ayında/döneminde  sigortalının  sıfır  gün  sıfır  kazançlı  bildirilmiş olması halinde, bu sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılamayacaktır.

−2020/Ağustos  ayında/döneminde 5510 sayılı  Kanunun  Ek  9’uncu  maddesi kapsamında    sigortalı    olarak    bildirilenlerden    dolayı    bu    destekten yararlanılamayacaktır.

e) Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekmektedir.

−Emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı dışında  bağlanan diğer  aylık  veya gelirler  destekten yararlanmaya engel teşkil etmemektedir.

f) Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması gerekmektedir.

−Bu destekten başvuru tarihi itibarıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

g) Fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

 

1.2. İşyeri Yönünden;

a) Özel sektör işverenine ait olması gerekmektedir.

−İhale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası  kapsamına  giren  kurum  ve  kuruluşlara  ait  işyerleri  bahse  konu  destekten yararlanamayacaktır.

−5510  sayılı  Kanunun  Ek  9’uncu  maddesinin  birinci  fıkrası  kapsamında  ev hizmetlerinde  10  gün  ve  üzerinde  sigortalı  çalıştıran  işverenler  bu  destekten yararlanamayacaktır.

b) Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek  süresinin  sona  ermesinden  itibaren,  bu  sigortalıların  destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

b.1) Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Çalıştırılması Gereken Sigortalı Sayısı Hesabı Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı, destek süresince destek kapsamında 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile SGK’ya bildirilerek destekten  yararlanılan  sigortalı  sayısının  ikiye  bölünmesi  suretiyle  bulunacak  olup,  bu sayının  küsurat  kısmının  0,50  ila  0,99  arasında  olması  halinde  bu  sayı  tama  iblağ edilecektir.

Örnek 1:

(A) Ltd. Şti.’de;

2020/Aralık ayında A, B, C, D ve E sigortalılarının,

2021/Ocak ayında A, B, C, D ve E sigortalılarının,

17256  kanun  numarası  seçilmek  suretiyle  SGK’ya  bildirilerek  destekten  yararlanıldığı varsayıldığında; destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı 3  sigortalı  (5/2=2,5=3)  olacaktır.  İşverenin  bu  beş  sigortalıdan  tercih  edeceği  üç sigortalıyı,  destek  süresinin  bitiminden  sonra  ortalama  destek  süresi  kadar  fiilen çalıştırması gerekmektedir.

 

b.2) Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Çalıştırılması Gereken Ortalama Destek Süresi Hesabı

−Destekten Yararlanılan Ortalama Süre = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün  Sayısı  /  Destekten  Yararlanılan  Sigortalı  Sayısı  formülü  vasıtasıyla bulunacaktır.  Buna  göre,  destekten  yararlanılan  ortalama  sürenin  küsurat  kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Örnek 2:

(A) Ltd. Şti.’de  A, B, C, D ve E sigortalılarının her biri için 2020/Aralık ayında 30 gün, 2021/Ocak ayında 17 gün bildirim yapılarak destekten yararlanıldığı varsayıldığında, Sigortalılar; 2020/Aralık ayında toplam 150 gün, 2021/Ocak ayında toplam 85 gün, genel toplam olarak da 235 gün bildirilmiştir.

Destekten yararlanılan ortalama süre 47 gün (235/5= 47) olacaktır. Bu durumda işveren destekten  yararlandığı  5  sigortalısından  tercih  edeceği  üç  sigortalısının  (5/2=2,5=3)  her birini,  destek  süresinin  sona  ermesinden  itibaren  maddenin  yürürlük  tarihinden  fesih yapılamayacak  süreyi  içine  alan  ay  sayısını  geçmeyecek  şekilde,  47  gün  süreyle çalıştırması  gerekmektedir.  Bu  hususa  riayet  edilmemesi  halinde  4447  sayılı  Kanunun geçici  27’nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendinde  yer  alan  destekten  yersiz yararlanmış olacağından, yersiz yararlanılan destek tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

−Destek  süresinin  sona  ermesinden  itibaren  gerek  çalıştırılması  gereken  sigortalı sayısı hesabında gerekse destekten yararlanılan ortalama süre hesabında, 17256 kanun  numarası  seçilmek  suretiyle  düzenlenmiş  olan  aylık  prim  ve  hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde (0) gün ve (0) kazançlı ya da (0) gün ve kazançlı olarak kayıtlı sigortalılar, hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

−İşten  ayrılmasını  müteakip  aynı  ay  içinde  ayrıldığı  işyerinde  tekrar  işe  başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespi  tinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

−Çalıştırılması  gereken  sigortalı  sayısı  ile  destekten  yararlanılan  ortalama  süre, destek  süresinin  bitmesinden  (fesih  yapılamayacak  sürenin  sonu)  sonra  sistem tarafından  hesaplanarak  İşveren  Sisteminde  bulunan  “4447/Geçici  27.  Madde Listeleme -Silme” menüsünde yer alan tanımlama ekranında gösterilecektir.

2-Prim Desteğinden Yararlanma Süresi:

−4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, mad dede  belirtilen  şartları  sağlayan  sigortalılardan  dolayı,  4447  sayılı  Kanunun geçici 27’nci maddesinin yürürlüğe girdiği 1/12/2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş  Kanunu’nun geçici  10’uncu  maddesinde  yer  alan  fesih  yapılamayacak  süreyi geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılacaktır.

−Sigortalının  destek  kapsamında  işe  başladığı  işyerinden  destek  süresi  dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı kalan  süre  kadar  destekten  yararlanılabilecek,  ancak  aynı  işverene  ait  farklı  bir işyerinde veya farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

-İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Prim Desteği Tutarı:4447 sayılı Kanun’un geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca destek kapsamında  işe  alınan  sigortalıların  17256  kanun  numarası  seçilmek  suretiyle düzenlenmiş  olan  aylık  prim  ve  hizmet  belgesinde/muhtasar  ve  prim  hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan  tutar  kadar  destekten  yararlanılacak  olup,  bu  tutar  her  ay  işverenlerin  SGK’ya ödeyecekleri  tüm  primlerden  mahsup  edilmek  suretiyle  İşsizlik  Sigortası  Fonundan karşılanacaktır.  Kalan  tutarın bulunması  halinde,  bu  tutarlar  işverene  iade  edilmeyerek,yararlanılan  prim  desteği  tutarları  tamamlanana  kadar,  işverenin  bahse  konu  borçlarına mahsubuna devam edilecektir.

Örnek 3:

(A) Anonim Şirketinde 1/12/2020 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici  27’ nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendi  kapsamına  giren  bir  sigortalı  için 2020/Aralık ayına ilişkin 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 22/1/2021 tarihinde SGK’ya gönderildiği ve  bu sigortalının 2020/Aralık ayındaki prim ödeme gün sayısının 30 olduğu varsayıldığında, işveren 30 x 44,15= 1.324,50 TL destekten yararlanacaktır.

4-Diğer Hususlar:

4447  sayılı  Kanunun  geçici  27’nci   maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendinde  yer  alan istihdama dönüş prim desteğinden yararlanılabilmesi için ayrıca aşağıdaki hususların da bilinmesi gerekmektedir.;

a) 17256 kanun  numarası  seçilmek  suretiyle  düzenlenmiş  olan  aylık  prim  ve  hizmet belgesi nin/muhtasar   ve   prim   hizmet   beyannamesinin   SGK’ya   verilmiş   olması gerekmektedir.2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92  no.lu  belge  türü seçilmek  suretiyle  düzenlenecek  olan  aylık  prim  ve  hizmet  belgeleri/muhtasar  ve  prim hizmet beyannameleri için 17256 kanun numarası seçilemeyecektir.

b) İstihdama dönüş  prim  desteğinden  alt  işverenlerce  çalıştırılan  ve  kapsama  giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Destek süresinin sona ermesinden itibaren gerek  çalıştırılması gereken  sigortalı  sayısı  hesabında  gerekse  destekten  yararlanılan ortalama  süre  hesabında hem  asıl  işverenin  hem  de  alt  işverenlerin  yalnızca  kendi bildirdikleri destek kapsamındaki sigortalılar dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

c) Bu destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

d) Bu destekten  yararlanılabilmesi  için,  başvurular,  sgk.gov.tr  adresinden  giriş yapılmak  suretiyle  erişilen  “e-SGK/İşveren/İşveren  Sistemi/Teşvikten  Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “17256 -4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde-İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

e) 4447 sayılı  Kanunun  geçici  27’nci   maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendi  uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini  kabul  eden  işverenlerin  bu  destek  kapsamında  bildirdikleri  sigortalılar,  işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşviklerine ilişkin  ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmaz, var olan hesaplamaları değiştirmez.

f) Bu destekten  yararlanmakta  olan  işyerinin,farklı  bir  sosyal  güvenlik  merkezi  görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı,  destek  süresi  aşılmamak  kaydıyla  kalan  süreler  için  yararlanılması  mümkün bulunmaktadır.

g) Bu destekten  yararlanılıp  yararlanılamayacağı  hususu,  işyeri  bazında  tespit edilecektedir. Bu nedenle, 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendi  kapsamında  yer  alan  destekten  yararlanırken  aynı  işverene  ait  başka  bir işyerinde “16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli” koduyla  çalışmaya başlayan  bir  sigortalının,  yeni  işyerindeki  çalışmalarından dolayı  söz konusu destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

h) Bu destekten yararlanmak için destekten yararlanılacak aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve  prim  hizmet  beyannamesinin  yasal  süresinde  SGK’ya  verilip verilmediği,   17256   kanun   numarasında   düzenlenen   aylık   prim   ve   hizmet belgesinin/muhtasar  ve  prim  hizmet  beyannamesinden  tahakkuk  edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediği ile SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası  primi,  idari  para  cezası  ve  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı borcunun bulunup bulunmadığı aranmayacaktır.

ı) 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

 

26/11/2020 tarihli 2020/50 sayılı SGK Genelgesi “4447 Sayılı Kanun’un Geçici 27’nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği”