T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı: 27575268-105[229-2017-181]-285904
 
Tarih: 29.08.2019

Konu: E-fatura uygulamasında miktar ve birim fiyat bilgisi içermeyen hizmet faturalarının nasıl düzenleneceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden;

– … büro, fabrika, konut vb. yapıların iç ve dış dekorasyon işleri, çevre düzenleme ve dekorasyonu ile her türlü inşaat ve dekorasyon malzemesi, ev ve büro eşyaları imali, ithali, ihracı, pazarlaması ve alım-satımı faaliyetleriyle iştigal ettiğiniz,

– Şirketinizin e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olduğu ve e-Fatura kapsamında olan mükelleflere e-Fatura düzenlediği,

– e-Fatura düzenlenmesinde Gelir İdaresi Başkanlığının e-Fatura Portalının kullanıldığı, Portalda kullanılan fatura formatının mal teslimlerine yönelik miktar ve birim fiyat hususlarını içerdiği, ancak miktar ve birim fiyat içermeyen hizmet faturalarının nasıl kesileceği konusunda tereddüt oluştuğu belirtilerek

Miktar ve birim fiyatı içermeyen faturalarda miktar ve birim fiyat yazılmasının zorunlu olup olmadığı, zorunluluk bulunmuyorsa bunun e-Fatura Portalında nasıl uygulanacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 229 uncu maddesi, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,

– 230 uncu maddesi, “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı;

Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,

…”,

hükümlerine amirdir.

Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığının elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiş ve aynı maddede Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu, Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Maliye Bakanlığına tanınan bu yetki çerçevesinde; yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Genel Tebliğin “3. Genel Olarak e-Fatura” başlıklı bölümünde; e-Faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, malın teslimi veya hizmetin ifasından itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunlu olan faturada, Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesi uyarınca malın veya işin “miktarı” ve “fiyatı”nın belirtilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, e-Fatura uygulaması vergi mevzuatına aykırı olmayacak şekilde UBL-TR şemasında belirlenen kurallara göre kullanılan teknik bir uygulama olup, e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler bu şemada belirtilen kurallara uygun olarak faturalarını düzenlemek zorundadır. Söz konusu şemada bazı alanların doldurulması seçimlik olarak belirlenmiş iken bazı alanların doldurulması zorunludur.

Bu açıdan; miktar ve birim fiyat bilgileri teknik olarak UBL-TR’de gösterilmesi zorunlu alanlar olarak belirlenmiş olup, bu bilgilerin gerek mal teslimi gerek hizmet faturalarında dolu olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.