2022 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri 

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de 2022 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerine ilişkin “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar” yayımlandı.

2022 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı  25,00
b) Beyanname  25,00
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 50,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 225,00
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 160,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)  
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  37,50
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı  37,50
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75,00
7 – Aile cüzdanları 200,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 280,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 280,00
11 – (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:  
1/2/2018-7072/34 md.)  
12 – Motorlu araç tescil belgesi 250,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 210,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 15,00
15 – Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 20,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi 160,00
(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  
17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi 160,00
(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de 2022 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerine ilişkin “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar Tebliği Aşağıdadır.

21 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31696

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 70)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                           Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı                                                                                             25,00

b) Beyanname                                                                                              25,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                          50,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar                                                                                          225,00

4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.)                                   160,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında

doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                           37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı                                                          37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                           75,00

7 – Aile cüzdanları                                                                                    200,00

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 – Sürücü belgeleri                                                                                  280,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                               280,00

11 – (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7072/34 md.)

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                                250,00

13 – İş makinesi tescil belgesi                                                                  210,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                  15,00

15 – Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)                                                20,00

16 – Yabancı çalışma izni belgesi                                                            160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi                                                         160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.