2021 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları

2021 YILI 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2021 – 31.12.2021 Döneminde)

Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 336
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 34.809
5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 292
7 99/1-b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 488
7/2-f 99/2 İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 1.963
8 99/1-c Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 292
14 99/1-c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 292
28 99/d Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 292
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 1.145
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 4.345
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 4.345
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 315
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 315
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 315
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.145
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 1.145
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 1.145
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 555
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 555
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 555
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 555
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 555
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 3.064
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 555
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 3.064
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 3.064
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 3.064
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 3.064
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 3.064
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 3.064
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 3.064
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 3.064
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 34.809
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 27.848
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 27.848
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 27.848
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 27.848