2021 Takvim Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

2021 TAKVİM YILI USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.352)

 

MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
I. derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 240
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 140
3 – İkinci sınıf tüccarlar 70
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 32
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 19
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 9
II. derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 130
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70
3 – İkinci sınıf tüccarlar 32
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5

 

2021 TAKVİM YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.353 / Mük.Md. 355)
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 380
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 190.000
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 380
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 19.000
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 190.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 380
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 9.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 450
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.400
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 280.000
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.900
10-127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.400
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 3,10
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257. madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza  
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.300
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 650
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.500
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 760
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 390
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.900.000
MADDE 370 İzaha Davet  
  – Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı 109.000