2021 Takvim Yılı Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için cezalar

MÜKERRER Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
MADDE 355
86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.300
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 650
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.500
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 760
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 390
– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.900.000