2021/1. Dönem Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

 

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 30 Ocak 2021  tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3468   sayılı   Kuzey   Kıbrıs   Türk   Cumhuriyeti’ne   Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Bu Karar ile yurt dışı gündelik tutarları değiştirilmemiştir. Bununla birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne yapılacak yolculuklarda verilecek harcırah tutarı artırılmıştır.

Buna  göre  1  Ocak  2021-  30  Haziran  2021  dönemi  vergiden  istisna  yurtdışı  harcırah tutarlarına isabet eden brüt aylık tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

01/01/2021 – 30/06/2021 TARİHLERİ ARASI
BRÜT AYLIK TUTARLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ GELİR DİLİMİ GRUPLARI VE BU GRUPLAR İÇİN TESPİT EDİLMİŞ OLAN YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI

ÜCRET GURUPLARI

Brüt Aylık Tutarı / Ülkeler ve Para Birimi II. Sütun III. Sütun IV. Sütun V. Sütun VI. Sütun VII. Sütun
4,169.88
TL ve fazlası
4,140.04-
4,169.87
TL arası
3,775.31-
4,140.03
TL arası
3,311.11-
3,775.30
TL arası
2,746.61-
3,311.10
TL arası
2,746.60
TL ve daha azı
A.B.D. (A.B.D. Doları) 182 146 124 117 110 93
Almanya (Euro)
164
131 111 105 99 83
Avustralya
(Avustralya Doları)
283 227 192 181 171 143
Avusturya (Euro) 166 132 112 106 100 84
Belçika (Euro) 161 128 109 103 97 81
Danimarka (Danimarka Kronu) 1,238 988 838 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 100 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 108 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 106 100 94 80
İngiltere (Sterlin) 115 91 78 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 105 99 94 78
İspanya (Euro) 158 126 107 101 95 80
İsveç (İsveç Kronu) 1359 1,085 919 867 819 687
İsviçre (İsviçre Frangı) 283 226 192 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 104 98 92 77
Japonya (Japon Yeni) 31.405 25,127 21,325 20,118 18,901 15,914
Kanada (Kanada Doları) 244 195 165 156 147 125
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50 40 35 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 109 103 97 82
Norveç (Norveç Kronu) 1.193 952 808 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 124 105 99 93 78
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 617 492 418 395 372 313
Yunanistan (Euro) 158 126 107 101 95 80
Kosova (Euro) 123 98 83 78 74 63
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 101 86 81 76 65
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157 125 106 100 95 80

 

Buna göre 01/01/2021 – 30/06/2021 tarihleri arası vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen yukarıda belirtilen brüt aylık tutarlarının hesabında emsal alınan kadrolar aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.

 

1.1.2021-30.06.2021 Harcıraha Esas Alınacak                                    Harcıraha Esas Alınacak Sütun

Sütun Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)

 

4,169.88 TL ve fazlası                                                                                                   II

4,140.04 – 4,169.87 TL arası                                                                                        III

3,775.31 – 4,140.03 TL arası                                                                                        IV

3,311.11 – 3,775.30 TL arası                                                                                         V

2,746.61 – 3,311.10 TL arası                                                                                        VI

2,746.60 TL ve daha azı                                                                                              VII

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları, en son 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3468 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için görev unvanı / kadro derecesi ile verilecek gündelik tutarlar için  aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 3468)

 

EK: Açıklama ve Hesaplamalar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna olduğu, aşan kısmın ise vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 138 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına fiili yemek ve yatmak giderleri dışında gündelik de ödendiği takdirde bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır.

Harcırah Kanununun 33’üncü maddesinde yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarının her yıl bütçe kanunları ile tespit olunacağı, 34’üncü maddesinde de yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 1. Mükerrer sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H) Cetvelinde yer alan 2021 yılı Harcırah Tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.                                                                                                          

A I-    Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde: 33) GÜNDELİK MİKTARI (TL)
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 80,50
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet

Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı,

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet

Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,

Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay

Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

73,50
B- Memur ve Hizmetlilerden;
a)  Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 61.65
Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda
b) bulunanlar 57.55
Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda
c) bulunanlar 54.05
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 47.65
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 46.35

 

II-    Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50’nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 18.90
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 18.25

 

Bu tazminattan yararlananlardan;

 

  • Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

 

  •  Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

 

Gündeliklerin Vergilendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir: i- 30.06.1989 tarih ve 20211 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile ek tazminat ödenmesi ile ilgili 375 sayılı K.H.K’nin 20.05.1994 tarih ve 21939 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 527 sayılı K.H.K’nin 28’inci maddesi ile değişik 1’inci maddesinde; devlet memurlarına her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödeneceği; ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamının 500 olarak uygulanacağı ve hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığı miktarının devlet memurların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tespit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Kıdem aylığı (personelin hizmet yılı sayısı x 20 x aylık katsayısı) şeklinde hesaplanmakta olup, özel sektör çalışanının gelir vergisinden istisna harcırah tutarının belirlenmesi sırasında kişinin kıdemine göre hesaplanacak söz konusu tutarın yurtiçi, yurtdışı ve KKTC için yukarıdaki tablolarda yer alan brüt aylıklara ilave edilmesi suretiyle o personelin brüt aylık seviyesinin belirlenmesi ve buna göre gelir vergisinden istisna harcırah tutarının tespit edilmesi gerekmektedir. Kıdem aylığı, fiili hizmet süresi daha fazla olsa bile, en fazla 25 yıl için hesaplanacaktır. Örneğin 30 yıllık bir çalışanın gelir vergisinden istisna harcırah tutarının tespitinde yurtiçi, yurtdışı ve KKTC için yukarıda belirlenen brüt aylık seviyelerine 25 x 20 x 0.165786= 82.89 TL ilave edilecektir.

ii- Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı durumlarda bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılması gerekmekte olup, istisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda ise aşan tutar, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulmalıdır.

iii- Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku yapılırken, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kurunun esas alınması gerekmektedir.

iv- Devlet memurlarına yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için verilen gündelik tutarı %50 zamlı olarak ödendiğinden, istisna harcırahın hesaplanması sırasında bu durumun da dikkate alınması gerekmektedir.

v- Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak hesaplanması gerekmektedir.

vi- Devlet memurlarında da olduğu gibi yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’i ayrıca vergiden istisna edilerek ödenebilmektedir.

vii- Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödenmesi ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınması halinde ise ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergi matrahına dahil edilerek vergi hesaplanması gerekmektedir.

viii- Harcırahın 1/3’ü yatma, 2/3’ü de yemek giderlerine karşılık ödenmektedir.