2020 Yılında Ek  Mali Tablo Düzenleme  Sınırı

18/09/1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı ölçütü getirilmişti.

Bu hüküm uyarınca, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundaydılar.

28/04/1998  tarihlive  23326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8Sıra MSUGT’de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi  beyannamelerine  ek  mali  tablolardan sadece “Kar Dağıtım Tablosu”nu eklemelerinin yeterli bulunduğu belirtilmiştir.

Daha  sonra 19/12/2000tarihlive  24265sayılı Resmi Gazetede yayımlanan10Sıra No’lu MSUGT’de; tebliğde yer alan parasal hadlerin, takip eden yıllarda Bakanlıklarıncaayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı; bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 lira vedaha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacağı, 50 liradan fazla olan tutarların ise 100 liraya yükseltileceği belirtilmiştir.

Bu düzenlemelere göre 2020yılındaek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler ile temel ve ek mali tablolar aşağıdaki gibidir.

2020 YILINDA EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER

Yukarıda açıklanan düzenlemeler uyarınca 2019yılı aktif toplamı25.370.800TLveya net satışlar toplamı    56.379.100  TL’yi  aşan  mükelleflerin,   2020 yılında verecekleri  yıllık  gelir  veya  kurumlar  vergisi beyannamelerine temel mali tablolarınyanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.Bu kapsamda, ek mali tablolardan sadece kar dağıtım tablosununeklenmesiyeterlidir.

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE GÖRE TEMEL MALİ TABLOLAR İLE EK MALİ TABLOLAR

1 Sıra No.luMuhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre Temel Mali Tablolar ile Ek Mali Tablolar aşağıdaki gibidir.

  1. Bilanço
  2. Gelir Tablosu
  3. Satışların Maliyeti Tablosu
  4. Fon Akım Tabloları
  5. Nakit Akım Tablosu
  6. Kâr Dağıtım Tablosu
  7. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturmaktadır.

CEZA UYGULAMASI

Vergi Usul Kanunu’nun 353/6’ncı maddesine göre, Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap  planına  ve  mali  tablolara  ilişkin  usul  ve  esaslar  ile  muhasebeye  yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2020 yılı için 8.500 TL  özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Diğer taraftan Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması Vergi Usul   Kanunun   352/   II-7   bendi hükmüne  göre  ikinci  derece usulsüzlük  cezası  kesilmesini  de gerektirmektedir.