2020 Yılı Mali Tatil Uygulaması

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan meslek mensuplarının, 1-20 Temmuz günleri arasında mer’i mevzuata göre yapmaları gereken bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemelerini 20 Temmuz tarihinden sonraya erteleyerek meslek mensupları ve yükümlülere kolaylıklar getiren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun, 28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yasanın 1’inci maddesine göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

27/01/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18’inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere ilişkin olarak 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” ile “1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği”nde de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu düzenlemeye göre, 2020 yılında mali tatil, 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayıp 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir.

 

YASADA YER ALAN DÜZENLEMELER

Vergiyle İlgili Düzenlemeler

5604 sayılı Yasada, vergi ile ilgili bazı işlemlerin süresinin uzayacağı, bazı işlemlerin süresinin işlemeyeceği ve bazı işlemlerin yapılamayacağına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, aşağıdaki gibidir:

Sürelerin Uzaması

5604 sayılı Yasanın 1’nci maddesine göre, son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu süreler aşağıdaki gibidir: (5604 sayılı Yasa Md. 1/ 2)

Beyanname verme süreleri: Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta ödeme süreleri: İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

Uzlaşma ve ceza indirimine ilişkin süreler: Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

Devamlı bilgi vermeye ilişkin süreler: Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.

Ayrıca malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten 5604 sayılı Yasa kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır.

Sürelerin İşlememesi:

Aşağıda belirtilen süreler malî tatil süresince işlemez.

Muhasebe kayıt süreleri: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri,

Bildirim süreleri:

Dava açma süreleri: Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri:

Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

 

Mali tatil süresince yapılamayan bazı inceleme işlemleri

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerin de incelemeye başlanılmaz.

Mali tatil süresince bilgi isteme talepleri

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmemektedir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlamaktadır.

Mali tatil kapsamına girmeyen vergi, resim ve harçlar

5604 sayılı Kanunun 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 27.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere değişen 1 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca;

⎯ özel tüketim vergisi,

⎯ banka ve sigorta muameleleri vergisi,

⎯ özel iletişim vergisi,

⎯ şans oyunları vergisi ile

⎯ gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar

için malî tatil uygulanmayacaktır.

 

Sosyal Güvenlik ile İlgili İşlemler

Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 5604 sayılı Yasanın 1’inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir. (5604 sayılı Yasa Md. 2/ 1)

Ancak, söz konusu yasal düzenlemelerden bir kısmı 5510 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırıldığından, 5510 sayılı Yasa uyarınca yapılması gereken iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerden mali tatile rastlayanları, 5510 sayılı Yasanın 104’üncü maddesi hükmü uyarınca(1) 5604 sayılı Yasanın 1’inci maddesinde belirtilen süreler kadar ertelenecektir.

Maliye Bakanı, malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (5604 sayılı Yasa Md. 1/ 9) Sosyal güvenlik işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. Vergi ile ilgili işlemlerde, Yasada Maliye Bakanına tanınan yetki, sosyal güvenlik ile ilgili işlemlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kullanılır.

 

TEBLİĞLERLE YAPILAN AÇIKLAMA VE DÜZENLEMELER

Yasaya yöre Maliye Bakanı, vergi ile ilgili malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu yetki, sosyal güvenlikle ilgili işlemler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden, 30/7/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,

Maliye Bakanlığınca “1 sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Tebliğ” ile 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca da “5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile mali tatil konusunda düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

Bu Tebliğlerde yer alan düzenlemeler genel hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir.

VERGİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Maliye Bakanına tanınan yetki çerçevesinde 1 seri No.lu Tebliğde;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler,

Mali tatil kapsamında olmayan süreler,

Mali tatil nedeniyle uzayan süreler,

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler,

Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama,

Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri,

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler,

Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi,

Konularında açıklamalar yer almıştır. Ancak bu açıklamalara ilave olarak Tebliğde, bazı vergilerle ilgili işlemlerin mali tatil kapsamına girmediği belirtilmiştir. Buna göre aşağıda belirtilen sürelerin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.

  • İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu katma değer vergisi beyannamesinin, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.2.2 (2)) bölümünde belirtilen verilme ve ödeme süreleri,
  • Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmî kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.1 (3)) bölümünde belirtilen ödeme süresi,
  • 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 118’inci maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanunun 119 uncu maddesi (4) uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre verilen 1 (5) ve 4 (6) lu beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

 

Sosyal Güvenlik ile İlgili İşlemler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tanınan yetki çerçevesinde ise “5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde” aşağıdaki konularda açıklama ve düzenlemeler yer almıştır.

  1. Maddede mali tatil süresi
  2. Maddede 506 sayılı Kanuna tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri

İşyeri bildirgesi yönünden

Sigortalı işe giriş bildirgesi yönünden

Aylık prim ve hizmet belgesi yönünden

İdari para cezasına itiraz ve ödeme yönünden

Prim ödemesi yönünden

Resen hesaplanan prim borcuna itiraz yönünden

Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi yönünden

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz yönünden

Prim borçlarının ertelenmesi talebi yönünden

Tespit edilen işkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz yönünden

Beyannameler her ayın 1 ile 15 inci ve 16 ile sonuncu günlerine ait iki devre için hazırlanır ve her ayın 15 inci ve son gününü takip eden 7 iş günü içinde ilgili dairelere verilir.

  1. Maddede 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların mali tatil kapsamına giren iş ve işlemleri

Giriş bildirgesi yönünden

Sigortalılığın sona ermesinin bildirilmesi yönünden

Askerlik borçlanması bedelinin ödenmesi yönünden

İdari para cezası yönünden

İsteğe bağlı borçlanma talebi yönünden

6.Maddede 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri

İşten ayrılma bildirgesi yönünden

İdari para cezası yönünden

  1. Maddede 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununa tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren iş ve işlemleri
  2. Maddede 5604 sayılı Kanunun 2’nci maddesi kapsamına girmeyen iş ve işlemler

 

DAVA AÇMA SÜRELERİ AÇISINDAN DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “…vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez.” hükmüne yer verilmiştir. 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere adli tatil sürelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılmış olup, vergiye ilişkin işlemlerde dava açma süresinin bu düzenlemeler de dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.06.2013 tarihli ve 6494 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değişik 61’inci maddesinde;

Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.”

hükmüne yer verilmiştir. Yine aynı Kanunun 8/3’üncü maddesinde ;

“Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.”

hükmü mevcuttur.

Yukarıda belirtilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere mali tatil süresince vergiyle ilgili işlemelere ilişkin dava açma süresi işlememektedir. Başka bir anlatımla, işlemeye başlamış olan dava açma süresi mali tatilin başlamasıyla birlikte durmakta ve mali tatilin bitimini müteakip süre kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir. Buna karşılık, adli tatil süresi içinde dava açma süresi işlemekte ancak sürenin son günü adli tatile rastlarsa dava açma süresi 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. Sonuç olarak, vergiyle ilgili bir işlemden kaynaklı davanın açılmasının son günü mali tatile ve/veya adli tatile denk geliyor ise dava açma süresinin son günü 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. 2020 yılında bu süre 7 Eylül 2020 Pazartesi günü sona ermektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da; mali tatil nedeniyle uzayan sürenin dava açma süresi olmasıdır. Kanunda, mali tatil nedeniyle vergi yargısına ait temyiz yahut itiraz sürelerinin de uzayacağı yönünde bir hükme yer verilmemiştir. Danıştay 3. Dairesi tarafından mali tatilde temyiz ve itiraz sürelerinin işlemeye devam edeceğine, mali tatilin temyiz ve itiraz sürelerini uzatmayacağına karar verilmiştir.(7) 

2020 YILINDA UYGULAMA

Bu düzenlemelere göre 2020 yılında;

⎯ Beyan süresi 1-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2020 Pazartesi bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2020 Salı günü,

⎯ Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2020 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2020 Salı günü mesai saati bitimi olacaktır.

Bu durumda 21-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında verilmesi gereken temel bazı beyannamelere ilişkin beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olmaktadır.

Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 115 No’lu VUK Sirkülerinde 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar

⎯ Muhtasar (Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil),

⎯ Damga Vergisi,

⎯ Katma Değer Vergisi,

⎯ Kurumlar Vergisi,

⎯ Yıllık Gelir Vergisi

⎯ Geçici Vergi Beyannamelerinin

verilme sürelerini tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatıldığını belirtmişti.

Bu durumda, söz konusu beyannamelere ilişkin olarak mali tatil uygulaması kapsamında bu beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinde bir değişiklik olmayacaktır.

Ayrıca 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 518 sayılı VUKGT ile aşağıda yer alan mükelleflerin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

I- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

II- Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibariyle;

1- Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende,

2- Sağlık Hizmetleri,

3- Mobilya İmalatı,

4- Demir Çelik ve Metal Sanayii,

5- Madencilik ve Taş Ocakçılığı,

6- Bina İnşaat Hizmetleri,

7- Endüstriyel Mutfak İmalatı,

8-Otomotiv İmalatı ve Ticareti ile Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı,

9- Araç Kiralama,

10- Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik ve Ulaşım,

11- Sinema ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler,

12-Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri,

13- Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri,

14- Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek ve İçecek Hizmetleri,

15- Tekstil ve Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti,

16- Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri,

sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler,

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen söz konusu mükelleflerle ilgili olarak;

a) 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi (8), bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı,

b) 27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma,

c) 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi,

günü sonuna kadar uzatılmıştı(9).

 

Buna göre Temmuz 2020 ayı içerisinde verilecek beyannamelerin beyan ve ödeme, bildirim ve e-beratların yüklenme için süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Beyanname Türü Dönemi Beyanname / Bildirim Verilme Zamanı Ödeme Zamanı
Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamesi (518 No.lu Tebliğ 3’üncü madde kapsamındaki mükellefler) 2020 Mart 27 Temmuz 2020 27 Ekim 2020
2020 Nisan 27 Temmuz 2020 27 Kasım 2020
2020 Mayıs 27 Temmuz 2020 28 Aralık 2020
Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamesi 2020 Haziran 27 Temmuz 2020 27 Temmuz 2020
Damga Vergisi 2020 Haziran 27 Temmuz 2020 27 Temmuz 2020
Katma Değer Vergisi (518 No.lu Tebliğ 3’üncü madde kapsamındaki mükelellefler) 2020 Mart 27 Temmuz 2020 27 Ekim 2020
2020 Nisan 27 Temmuz 2020 27 Kasım 2020
2020 Mayıs 27 Temmuz 2020 28 Aralık 2020
Katma Değer Vergisi 2020 Haziran 27 Temmuz 2020 27 Temmuz 2020
Form Ba Bs (518 No.lu Tebliğ 3’üncü madde kapsamındaki mükellefler 2020 Mart 27 Temmuz 2020
2020 Nisan 27 Temmuz 2020
2020 Mayıs 27 Temmuz 2020
Form Ba Bs 2020 Haziran 31 Temmuz 2020
Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi (518 No.lu Tebliğ 3’üncü madde kapsamındaki kurumlar vergisi mükellefleri) 2019 Aralık 27 Temmuz 2020
Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi (518 No.lu Tebliğ 3’üncü madde kapsamındaki mükellefler 2020 Ocak 27 Temmuz 2020
2020 Şubat 27 Temmuz 2020
2020 Mart 27 Temmuz 2020
2020 Ocak Şubat- Mart 27 Temmuz 2020

 

———————————–

(1) Diğer kanunlardaki atıflar

MADDE 104- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/62 md.) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılmayan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı kanunlara yapılan atıflar ile ilgili mevzuatında emeklilik, malûllük, vazife malûllüğü ve sosyal sigorta haklarına, yardımlarına ve yükümlülüklerine, iştirakçiliğe ve sigortalılığa, dul, yetim ve hak sahipliği şartlarına, emekli ikramiyesine, ek ödemelere, sağlık hizmetleri veya tedavi bedellerinin ödenmesine ilişkin yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır.

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda kadrosuzluk tazminatının ödenmesine ilişkin T.C. Emekli Sandığına yapılmış olan atıf ile diğer kanunlarda T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur'a yapılmış atıflar Kuruma yapılmış sayılır.  

(2) 6.2.2. Verginin Beyanı ve Ödenmesi 

İcra dairelerince müzayede mahallinde yapılan satışlar nedeniyle hesaplanan KDV, ilgili mevzuatı uyarınca en geç bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyan edilip aynı süre içinde ödenir.

Satışa ait KDV’nin bu süre içinde beyan edilerek ödenmemesi halinde, teslim gerçekleştirilmez.  

(3) 6.1. Genel Olarak 

3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar da dahil olmak üzere, müzayede mahallerinde yapılan her türlü satışlar KDV’ye tabidir. Kanunun istisna ve vergi oranlarına ilişkin hükümleri bu satışlar için de geçerlidir.

Bu satışlarda vergiyi doğuran olay, satışın yapıldığı tarihte vuku bulmaktadır. Verginin mükellefi satışları düzenleyen özel veya resmi kişi ve/veya kuruluşlar olup, 3065 sayılı Kanunun (23/d) maddesi hükmüne göre, satılan malın kesin satış bedeli KDV’nin matrahıdır. Ancak izale-i şüyu çerçevesinde yapılan satışlarda alıcının hissedarlardan biri olması halinde hissesi, bu hisse için mülkiyet devri söz konusu olmadığından matrahtan indirilir.

Bu satışlarda giderler dolayısıyla ödenen vergiler, malların kesin satış bedeli üzerinden hesaplanan vergiden indirilemez, ancak müzayedeyi düzenleyenin komisyonu üzerinden hesaplanan KDV’den indirilebilir. Bir komisyon söz konusu değilse, yüklenilen vergiler gider veya maliyet olarak dikkate alınır.

Bu satışlarla ilgili beyan ve ödeme mükellefiyeti genel esaslara göre yerine getirilir. Başka faaliyetleri dolayısıyla sürekli beyanname vermek zorunda olmayan resmi kuruluşlar (icra daireleri hariç) tarafından bu şekilde tahsil edilen KDV, yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairelerine en geç 7 (yedi) gün içinde ödenir. Ancak tahsilât tutarının 50.000TLyi aşması halinde, bu süre beklenilmeksizin ertesi gün mesai bitimine kadar ödenmesi zorunludur.

Müzayede suretiyle yapılan satışlarda esas olan organizasyonun düzenlenmesi olup, müzayedeye katılan sayısının birden fazla kişi olmaması, işlemin mahiyetini değiştirmez.

(4) Harç, vergi ve resim bedellerinin yatırılması: 

Madde 119 – (Değişik birinci fıkra: 16/11/1989 - 3588/11 md.) Noterler 118 inci madde uyarınca tahsil ettikleri vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedellerini aşağıda yazılı süre içinde ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve aynı süre içinde yatırmakla yükümlüdürler.(1)  

(5) Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin

(6) 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre harç tahsiline yetki verilenlerce tahsil olunan harçlar için

(7) Danıştay 3. Dairesinin 30.9.2009 tarih ve E: 2009/4122, K: 2009/2814 sayılı, 23.2.2009 tarih ve E: 2007/3182, K:2009/461 sayılı kararları.  

(8) Mart ayında verilmesi gereken ve mücbir sebep hali dolayısıyla Nisan ayına ertelenen beyannameler içinde bu durumun geçerli olacağı değerlendirilmektedir. Ancak Gelir İdaresinin yorumu beklenmelidir.  

(9) Mart ayında verilmesi gereken ve mücbir sebep hali dolayısıyla Nisan ayına ertelenen beyannameler içinde bu durumun geçerli olacağı değerlendirilmektedir.