2020 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

 

29  Haziran  1997  tarihli  ve  23034  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  4  Sıra  No.lu  Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel  Tebliğinde  kurumlar  vergisi  veya  ticari,  zirai  ve  mesleki  kazancı  nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 1997 yılı aktif toplamı 200 milyar ve net satışlar toplamı 400 milyar lirayı aşmayanların 1998 yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Daha sonra 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 37 seri No.lu  SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde de,

  • Ticari, zirai  ve  mesleki  kazancı  nedeniyle  gerçek  usulde  vergilendirilen  gelir  vergisi mükelleflerinden 2004 yılı aktif toplamı 3.000.000 ve net satışlar toplamı 6.000.000 Türk Lirasını1 aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında olduğu,

 

  • Buna karşılık,

-İkinci sınıf tacirlerden, alım satım veya imalat faaliyetlerinde bulunanlardan, 2004 yılında satışlarının  tutarı  100.000  Türk  Lirasını,  bu  faaliyetler  dışındaki  işlerle  uğraşanlardan 2004 yılı gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 50.000 Türk Lirasını,

-Zirai  kazancı  işletme  hesabı  esasına  göre  tespit  edilen  çiftçilerden,  2004  yılında hasılatları tutarı 100.000 Türk Lirasını,

-Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan, 2004 yılında gayrisafi hasılatları tutarı 70.000 Türk Lirasını,

aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

Tebliğde ayrıca Bakanlıklarınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Türk Lirası ve daha düşük olan tutarların dikkate  alınmayacağı,  500  Türk  Lirasından  fazla  olan  tutarların  ise  1.000  Türk  Lirasına yükseltileceği düzenlemesi yer almıştır.

Bu düzenlemelere  göre  2019  ve  2020  yılları  için beyannamelerini  imzalatmak  zorunda olan mükelleflere ilişkin tutarlar aşağıdaki gibidir.

BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre

—2018  yılı  faaliyet  döneminde  kurumlar  vergisi  veya  ticari,  zirai  ve  mesleki  kazancı nedeniyle  gerçek  usulde  vergilendirilen  gelir  vergisi  mükelleflerinden  aktif  toplamı 9.913.000 TL ve Net satışlar toplamı 19.820.000 TL’yi aşmayan mükellefler 2019 yılı

—2019      yılı  faaliyet  döneminde  kurumlar  vergisi  veya  ticari,  zirai  ve  mesleki  kazancı nedeniyle  gerçek  usulde  vergilendirilen  gelir  vergisi  mükelleflerinden  aktif  toplamı 12.151.000 TL ve Net satışlar toplamı 24.295.000 TL’yi aşmayan mükellefler 2020 yılı,

beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

2018  ve  2019  yıllarında  aşağıdaki  satış/hasılat  tutarlarını  aşmayan  ticari,  zirai  ve  serbest meslek  kazancı  elde  eden mükellefler,  izleyen yılda  (sırasıyla  2019  ve  2020  yıllarında) beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

 

  2020 yılı Beyannameleri  için 2019 yılında 2020 yılı Beyannameleri  için 2019 yılında
II.  sınıf  tacirlerden  alım  satım  veya  imalat faaliyetinde satış tutarları 332.000 TL’yi  aşmayanlar 407.000 TL’yi  aşmayanlar
II.  sınıf  tacirlerden  yukarıda  yazılan  işlerin dışında işlerle uğraşanlardan yıllık gayri safi iş hasılatı tutarı 167.000 TL’yi aşmayanlar 205.000 TL’yi aşmayanlar
Serbest   meslek   faaliyetinde   bulunanlardan hasılat tutarı 231.000 TL’yi aşmayanlar 283.000 TL’yi aşmayanlar
Zirai  kazancı  işletme  hesabı  esasına  göre belirlenen çiftçilerden hasılat tutarı 332.000 TL’yi  aşmayanlar 407.000 TL’yi  aşmayanlar

 

  • Özel Kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bu kooperatiflerin oluşturdukları birlikler, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Beyannamelerini İmzalatmak zorunda değildir.
  • Noterler herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.
  • Gelirleri ücret,  gayrimenkul  sermaye  iradı  menkul  sermaye  iradı  ile  sair  kazanç  ve iratlardan  oluşan  gelir  vergisi  mükelleflerine  ait  beyannamelerin  imzalatılması  zorunlu değildir.
  • Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerin muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

İMZALATILMA ZORUNLULUĞU OLAN BEYANNAMELER

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden aktif toplamı ile net satışlar toplamı I’de yer alan tutarların altında olanlar ile hasılat/ satış tutarları II’de yer alan tutarların üstünde olan mükelleflerin

⎯Yıllık kurumlar vergisi beyannamelerini

⎯Yıllık gelir vergisi beyannamelerini

⎯Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi2

⎯Katma değer vergisi beyannamelerini

3568 Sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmaları zorunludur.

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TASDİK EDİLEN GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ BEYANNAMELERİ

Gelir  veya  kurumlar  vergisi  beyanname  ve  eklerini  yeminli  mali  müşavirlere  tasdik ettiren mükelleflerin,  beyannamelerini  ayrıca  serbest  muhasebeci  veya  serbest  muhasebeci  mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

——————————————————————————————————————-

1-Tebliğde Yeni Türk Lirası olarak belirtilenler tutarlar, burada TL olarak yer almıştır.

2-Tebliğde muhtasar beyannameleri ifadesi yer almakla birlikte (193 sayılı Kanunun Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi başlıklı 98’inci maddesinde “Bu Kanunda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesi-ne yapılmış olan  atıflar,  bu  iki  belgenin  tek  bir  beyanname  olarak  birleştirildiği  durumlarda,  muhtasar  ve  prim  hizmet  beyannamesine yapılmış sayılır.” düzenlemesi yer aldığından bu beyannameye yer verilmiştir.

 

EK

İlgili Mevzuat

  • 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci veSerbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ
  • 5 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci veSerbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ
  • 18 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği
  • 37 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği